Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

czwartek, 29 grudzień 2011 20:16

Akcja wieszania budek dla pójdźki

W grudniu na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono akcję wieszania budek dla pójdzki. Akcja organizowana jest przez firmę Lakma, producenta ekologicznych środków Green Vision. Przedsięwzięcie na terenie parku realizował pan dr Grzegorz Hebda pracownik Zakładu Ewolucji i Ekologii Zwierząt na Uniwersytecie Opolskim. Pracownicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego pomagali w wyszukiwaniu odpowiednich dla pójdźki biotopów oraz w rozwieszaniu budek w terenie. Akcji patronuje Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Wiedza o rozmieszczeniu sów na tym obszarze jest niepełna, w latach 2004-2007 prowadzono na kilku leśnych powierzchniach wyszukiwanie stanowisk sów, szczególnie włochatki oraz w ramach działalności Stowarzyszenia Ochrony Sów i dzięki projektowi FWIE „Sowy Polski”, rozwieszono w kompleksach leśnych Parku skrzynki lęgowe dla włochatki.
Pójdźka nigdy nie była obiektem szczegółowych obserwacji w Parku. Bardzo wyrywkowe dane o jej rozmieszczeniu na tym obszarze pochodzą jedynie z monografii Parku. Podaje się w niej zaledwie kilka stanowisk, zaznaczając, że nie prowadzono jej aktywnego wyszukiwania. Wydaje się, że gatunek ten jest liczniej reprezentowany na tym obszarze, z uwagi na istnienie odpowiednich dla niej biotopów. Pomimo tego, że dominują w krajobrazie kompleksy leśne, nie brak tu większych obszarów krajobrazu rolniczego: mozaiki pól uprawnych, łąk i zadrzewień. Szczególnie interesujące dla gatunku wydają się być tu także szeroko odlesione doliny rzeczne: Odry, Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy, Bogacicy. Na uwagę ponadto zwraca duża naturalność środowisk otwartych. Przewiduję się zatem, że obszar ten może być zasiedlony przez znacznie liczniejszą niż podaną w źródłach literaturowych populację pójdźki.
Budki rozwieszano w krajobrazie rolniczym w południowej, środkowej i wschodniej części Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz na jego południowym skraju. Wyszukując odpowiednie stanowiska do rozwieszenia budek starano się wybierać miejsca blisko zabudowy, o niewielkiej lesistości i o zróżnicowanym krajobrazie rolniczym z niską roślinnością trawiastą.
W sumie rozwieszono 30 budek w 18 miejscowościach.

wtorek, 20 grudzień 2011 20:14

Rada Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

13 grudnia 2011 r. w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Podczas posiedzenia omawiane były następujące tematy:
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2010 oraz I półrocze roku 2011 – dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda
- Przedstawienie koncepcji rozbudowy ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Budowa centrum doświadczania świata w Ładzy” – Zastępca Wójta Gminy Pokój – Joanna Ptaszek
- Przedstawienie projektu budowy motylarni przy siedzibie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny na Górze św. Anny – arch. Dariusz Gros
- Prezentacja pt. „Stobrawski Park Krajobrazowy – Główne problemy na styku ochrony przyrody i gospodarowania” – Główny specjalista ds. ochrony przyrody Dominik Łęgowski.
Wszystkim członkom Rady serdecznie dziękujemy za przybycie oraz wnoszenie cennych rad i uwag, które pozwolą łatwiej realizować cele i jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych.

czwartek, 17 listopad 2011 20:10

Podsumowanie II edycji konkursu plastycznego

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Stobrawski Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie". Dzieci miały prawie pół roku na wykonanie prac w dowolnej technice plastycznej ukazujących piękno naszego parku. Podsumowanie oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 listopada br. w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Celem konkursu było przybliżenie wiadomości o Stobrawskim PK i jego pięknie, rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni przestrzennej oraz rozwój manualny najmłodszych.
Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Nadesłano ponad 80 prac z 16 placówek przedszkolnych. Prace wykonane były w najróżniejszych technikach (wydzieranki, wyklejanki, malowidła na szkle, itd.), a pomysłowość dzieci była niejednokrotnie zaskakująca i dowodziła wrażliwości artystycznej autorów prac.
Prace były bardzo interesujące i jury w składzie: Joanna Mochnacz, Jolanta Golenia-Mikusz, Jarosław Janicki oraz Michał Stelmaszyk miało bardzo duży problem z wyborem najlepszych. Jury bardzo dużą wagę przykładało do samodzielności wykonanych prac. Wybranie jednej zwycięskiej pracy było bardzo trudne z tego powodu przyznano 3 równorzędne pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce oraz 2 trzecie. Dodatkowo wyróżniono 16 prac.
16 listopada w obecności laureatów wraz z rodzicami i opiekunami otworzona została wystawa zwycięskich prac. Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Dominika Łęgowskiego na temat owadów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po prezentacji rozpoczęło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci otrzymali książki, artykuły plastyczne oraz gry planszowe. Na zakończenie dla chętnych została udostępniona do zwiedzania wraz z przewodnikiem Izba Leśna w Kup.
Uroczystość wręczania nagród swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Pokój Barbara Zając.
Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Powiat Namysłowski oraz Urząd Gminy Pokój.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Kup za pomoc w organizacji finału konkursu.

czwartek, 10 listopad 2011 20:03

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce:

czwartek, 03 listopad 2011 20:47

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna Bogacicy

W dniu 13.10.2011 roku na rzece Bogacicy przeprowadzone zostały badania, których celem była inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W badaniach udział wzięli pracownicy SPK oraz dr Jan Kuśnierz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na początku warto wspomnieć kilka słów o samej rzece, gdyż na niektórych odcinkach pozostaje ona wciąż nieuregulowana, co można nazwać ewenementem w odniesieniu do pozostałych rzek SPK. Bogacica na całym badanym odcinku ma charakter nizinnego potoku, płynącego przez lasy, łąki i pola. Na terenach otwartych wykazuje jeszcze cechy dawnej regulacji, jednak wiekowe olchy oraz wierzby porastające jej brzegi nadają jej naturalnego charakteru. Bardzo cennymi obszarami są tereny naturalnych wiosennych wylewów, na których znajduję się ekosystemy od nich zależne, m.in.: lasy lęgowe, olsy oraz podmokłe łąki.
W celu przedstawienia rozmieszczenia poszczególnych gatunków oraz zmiany ich dominacji, teren badań podzielono na pięć odcinków kontrolnych. Połowów dokonywano za pomocą impulsywnego urządzenia połowowego, dzięki czemu wszystkie ryby po oznaczeniu mogły zostać wypuszczone w dobrej kondycji z powrotem do wody. W trakcie badań określano też: powierzchnię odcinków kontrolnych, ich głębokość, charakter brzegów i dna oraz terenów przyległych do rzeki.
Wyniki okazały się bardzo ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia. Poza gatunkami pospolitymi, zidentyfikowano 3 gatunki chronione, które na niektórych odcinkach były gatunkami dominującymi pod względem ilościowym. Były to: minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza Cobitis taenia oraz śliz Barbatula barbatula.
Są to gatunki, które przy obecnej, niewłaściwie prowadzonej gospodarce wodnej, tracą swoje miejsca bytowania i powoli znikają z naturalnego zasięgu występowania. Szczególnie odnosi się do to minoga strumieniowego, który do rozrodu potrzebuje namulisk, gdzie przez okres ok. 4 lat rozwijają się jego larwy. Tymczasem każde prace remontowe, czy regulacyjne prowadzone na rzekach niszczą tego typu siedliska.
Bardzo ciekawe wnioski mogą dostarczyć wyniki z ostatniego punktu kontrolnego, gdzie znajdowały się ujścia odprowadzalników wody ze stawów rybnych. Skład ichtiofauny zmienił się tu diametralnie w stosunku do stanowisk położonych w górę rzeki. Dominantami na tym odcinku Bogacicy były gatunki inwazyjne, obcego pochodzenia: czebaczek amurski Pseudorasbora parva, sumik karłowaty Ameiurus nebulosus, karaś srebrzysty Carassius gibelio oraz obcy z ekologicznego punktu widzenia w rzece o tym charakterze jazgarz Gymnocephalus cernuus. Wszystkie one występowały tu w znacznych ilościach. Natomiast krajowa ichtiofauna charakterystyczna dla tego typu rzeki była reprezentowana tylko przez pojedyncze osobniki.
Podsumowując, w wyniku tego, iż nie była na większości odcinków regulowana posiada bardzo cenny skład ichtiofauny, który już rzadko można spotkać w naszych rzekach. Równocześnie zaobserwowano negatywny wpływ stawów rybnych na krajową ichtiofaunę, polegający na migracji gatunków ekspansywnych ze stawów do rzek, co w efekcie prowadzi do eliminacji naszych rodzimych rzadkich i cennych gatunków z ich naturalnego środowiska.

poniedziałek, 17 październik 2011 20:41

II Terenowy Turniej Ekologiczny już za nami...

12 października odbyła się druga edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "W stobrawskich borach". Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Nadleśnictwo Kup oraz Państwowa Straż Łowiecka w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 13 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego.
Uczestnicy mieli do pokonania 4 kilometrową trasę prowadzącą przez stobrawskie bory w okolicach Ładzy. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekało ognisko i gorąca zupa przygotowana przez Państwo Gorek z gospodarstwa agroturystycznego "Lewandówka" ze Starych Kolni. Poczęstunek został ufundowany przez Nadleśnictwo Kup.
Po podsumowaniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Podczas wręczania nagród obecni byli organizatorzy oraz fundatorzy nagród m.in. prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Manfred Grabelus, Katarzyna Kucharska ze Starostwa Powiatowego z Namysłowa, przedstawiciel gminy Pokój Aleksandra Kołodziejczyk, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej Janusz Sowa oraz Wojciech Rybski, przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwa Kup Józef Sieczka. Każdemu kto pomógł w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach,
w składzie: Mariusz Szędzielorz, Dawid Gregorczyk, Łucja Trela.
Opiekun drużyny: Bożena Morawska - Jednoróg.
II miejsce - Zespół Szkół w Kup,
w składzie: Zuzanna Myśliwa, Marcelina Karasek, Przemysław Rosiek.
Opiekun drużyny: Alicja Stefan
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Laskowicach,
w składzie: Elżbieta Ptak, Denis Gburek, Denis Banduch.
Opiekun drużyny: Wiesława Kaliciak.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na turniej w przyszłym roku!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Prace należy dostarczyć do 31 października 2011 r. Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

piątek, 27 maj 2011 20:38

II Bieg Stobrawski - podsumowanie

14 maja na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego już po raz drugi odbył się Bieg Stobrawski organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. W tym roku pod bazę ekoturystyczną "Chata w lesie" gdzie odbyło się rozpoczęcie oraz zakończenie biegu przybyło ponad 200 osób. Serdecznie dziękujemy panu Wojciechowi Gurgulowi oraz wszystkim współorganizatorom za przygotowanie tak ciekawego przedsięwzięcia promującego m. in. tereny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Szczegółowe informację na temat biegu znajdą państwo na stronie www.chatawlesie.pl

czwartek, 26 maj 2011 20:34

Finał X edycji PPKP już za nami...

W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się już cztery etapy konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski": "szkolny", "gminny", "parkowy" i "wojewódzki", w których uczestniczyło w Polsce 10 300 uczniów z 470 szkół. Finał X edycji konkursu odbył się tym razem w województwie lubelskim. 17 maja 2011 roku w Zwierzyńcu, drużyny gimnazjalistów reprezentujące 14 województw stanęły do rywalizacji w trzech konkurencjach: testu sprawdzającego ogólne wiadomości z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska, testu dotyczącego parków krajobrazowych Polski oraz konkurencji polegającej na rozpoznawaniu gatunków rodzimej fauny i flory. Województwo opolskie reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół w Kup.
Drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów przeszły do drugiego etapu konkursu, który dotyczył topografii. Rozwiązywali oni między innymi test wiedzy oraz zadania z mapą. Wielość etapów i trudność konkurencji pozwoliła na wyodrębnienie młodzieży, która nie tylko opanowała w stopniu bardzo dobrym podstawową wiedzę o środowisku, ale zna dokładnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe100 parków krajobrazowych Polski.
Laureatami konkursu zostali:
1. Publiczne Gimnazjum w Krasocinie - woj. łódzkie,
2. Gimnazjum nr 1 w Ustroniu - woj. śląskie,
3. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim - woj. lubelskie.
Niestety drużynie z Zespołu Szkół w Kup nie udało się awansować do drugiego etapu konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję w ramach dwu dniowej zielonej szkoły zwiedzić najpiękniejsze miejsca Roztocza, m.in. Roztoczański Park Narodowy, Lwów, Zamość oraz okoliczne parki krajobrazowe. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

8 kwietnia w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Opolu odbyła się sesja popularno-naukowa pt. "Bioróżnorodność wśród nas". Sesja miała za zadanie przybliżyć uczniom zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną w różnych aspektach. Swoje wystąpienia przedstawili: dr Miłosz Mazur Koordynator Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością z Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, dr Ewa Boniecka - Biernacka z Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, mgr Dominik Łęgowski Główny Specjalista Ochrony Przyrody w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz Jan Kaczmarek student biologii z Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji na temat sesji popularno-naukowej znajdą Państwo TUTAJ 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by