Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Zwierzęta

Górski charakter Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” skutkuje unikalnością i różnorodnością jego fauny, a wysoki stopień zalesienia zapewnia naturalność zespołów zwierzęcych.

Na terenie Parku odnotowano występowanie 46 gatunków ssaków. 13 z nich objętych jest ochroną ścisłą, a 12 ochroną częściową. Na uwagę zasługują: ryś (Lynx lynx), popielica (Glis glis), muflon (Ovis musimon) oraz nietoperze: nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) i orzęsiony (Myotis emarginatus), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii) i późny (Eptesicus serotinus), mopek (Barbastella barbastellus), podkowiec mały (Rhinolopus hipposideros). W 1998 r. na teren Parku powróciły bobry (Castor fiber), reintrodukowane pomyślnie przez Nadleśnictwo Prudnik. Natomiast do ssaków pospolicie występujących, a co za tym idzie najłatwiejszych do zaobserwowania, należą: jelenie (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus), daniele (Dama dama), dziki (Sus scrofa), lisy (Vulpes vulpes), zające (Lepus europaeus), kuny leśne (Martes martes), wiewiórki (Sciurus vulgaris), łasice (Mustella nivalis), piżmaki (Ondatra zibethicus), tchórze (Mustella putorius) i borsuki (Meles meles).

Najlepiej przebadaną grupą zwierząt Parku są ptaki - ich pierwsze udokumentowane obserwacje prowadzono już w latach przedwojennych. Obecnie stwierdzono 130 gatunków tych zwierząt, z czego ponad 120 objętych jest ochroną. Najcenniejsze to: bocian czarny (Ciconia nigra), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), pustułka (Falco tinnunculus), kobuz (Falco subbuteo), derkacz (Crex crex), czajka (Vanellus vanellus), samotnik (Tringa ochropus), płomykówka (Tyto alba), puchacz (Bubo bubo), pójdźka (Athena noctua), zimorodek (Alcedo atthis), dudek (Upupa epops), pluszcz (Cinclus cinclus), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), średni (Dendrocopos medius) i czarny (Dryocopus martius).

Na terenie Parku wykazywanych jest 16 gatunków chronionych płazów, spośród których wymienić należy: salamandrę plamistą (Salamandra salamandra), traszki: zwyczajną (Triturus vulgaris), grzebieniastą (Triturus cristatus) i górską (Triturus alpestris), kumaki: nizinnego (Bombina bombina) i górskiego (Bombina variegata), grzebiuszkę ziemną (Pelobates fuscus) i rzekotkę drzewną (Hyla arborea). Świat gadów Parku reprezentuje 6 gatunków: objęty ochroną ścisłą gniewosz plamisty (Coronella austriaca) oraz chronione częściowo: padalec (Anguis fragilis), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i żyworodna (Lacerta vivipara), zaskroniec (Natrix natrix) i jadowita żmija zygzakowata (Vipera berus).

W wodach Parku stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb, a 4 spośród nich: piekielnica (Alburnoides bipunctatus), śliz (Barbatula barbatula), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) oraz głowacz białopłetwy (Cottus gobio), podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Powszechniej występują natomiast: pstrąg potokowy (Salmo trutta fario) i tęczowy (Oncorhynchus mykiss), lipień (Thymallus thymallus), strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) i okoń (Perca fluviatilis).

Faunę motyli reprezentuje kilkadziesiąt gatunków, a z nich 3 podlegają ochronie ścisłej i wymagają ochronny czynnej: modraszki - nausitous (Maculinea nausithous) i telejus (Maculinea teleius) oraz strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia). Ponadto notowane są gatunki chronione i rzadkie, np. barczatka borówczanka (Phyllodesma ilicifolia), postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina), paź królowej (Papilio machaon), mieniaki: strużnik (Apatura ilia) i tęczowiec (Apatura iris) oraz charakterystyczne dla regionu Gór Opawskich: górówka Boruta (Erebia ligea), pokłonnik osinowiec (Limenitis populi) i osadnik kostrzewiec (Lasiommata maera).

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 206 gatunków pająków, w tym 1 objętego ochroną - gryziela zachodniego (Atypus affinis).

Generalnie najcenniejsze gatunki zwierząt spotykamy na terenach istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody, w ciekach i małych zbiornikach wodnych oraz na obszarze kopalni „Dewon” i dawnego poligonu w okolicach Prudnika.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by