Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Obszary NATURA 2000

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Opawskie” PLH160007, w ramach europejskiej sieci Natura 2000, w dużej części pokrywa się z granicami Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Został utworzony dla ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków roślin i zwierząt. Obejmuje najdalej na wschód wysuniętą część Sudetów Wschodnich. Przedmiotem ochrony są tu siedliska: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz gatunki: podkowiec mały, nocek duży, kumak górski, minóg strumieniowy, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by