Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

czwartek, 14 styczeń 2010 19:17

III etap PPKP w Górach Opawskich

W środę 13 stycznia w siedzibie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej odbył się III etap IX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dla szkół gimnazjalnych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Mimo trudnych warunków pogodowych wszystkim szkołom udało się dotrzeć na czas.
W tym etapie - parkowym - rywalizowały ze sobą drużyny z trzech gimnazjów: z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach (laureata etapu gminnego w gminie Głuchołazy), z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku (laureata etapu gminnego w gminie Prudnik) i Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy (jedynego gimnazjum w gminie Lubrza).
Po wnikliwym sprawdzeniu testów komisja konkursowa wyłoniła zdecydowanego zwycięzcę - drużynę z Gimnazjum Nr 1 w Prudniku. W jej skład wchodzą: Dominika Pieniążek, Agnieszka Maćków, Róża Sobkowicz i Maciej Weigt. Uczniów, jak co roku solidnie, przygotowywały Panie: Iwona Dębińska i Krystyna Bajor. Zwycięska drużyna zdobyła razem 69 punktów (na 104 możliwe).
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach (67,5 pkt), a trzecie zajęła drużyna z Gimnazjum w Lubrzy.
Choć jest to konkurs drużynowy, w którym liczy się efekt pracy całej czwórki uczniów, warto podkreślić, że indywidualnie najwięcej punktów - 20 - zdobyła Paula Migała z Głuchołaz, laureatka wielu konkursów organizowanych przez ZOPK.
Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę dyplomy i książki przyrodnicze oraz pakiety materiałów promujących nasz przepiękny region. Dla wszystkich będą one miłą pamiątką z konkursu, a drużynie zwycięskiej pomogą przygotować się do kolejnego testu o Opolskich Parkach Krajobrazowych
Kolejny etap zmagań - wojewódzki - już w marcu. Za drużynę z Gór Opawskich będziemy mocno trzymać kciuki.

wtorek, 24 listopad 2009 19:15

Miniolimpiada 2009

3 czerwca 2009 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach spotkali się finaliści tegorocznej III edycji Miniolimpiady Ekologicznej - konkursu dla uczniów klas III i IV ze szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic.
Organizatorami, jak co roku, byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Prudnik.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński, Burmistrz Prudnika Pan Franciszek Fejdych, Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski oraz Starosta Nyski Pan Adam Fujarczuk, a patronat medialny zapewnił „Tygodnik Prudnicki”.
W tym roku, dzięki hojnemu wsparciu i życzliwości bardzo wielu sponsorów, udało nam się nagrodzić wszystkie dzieci nie tylko wydawnictwami przyrodniczymi, ale i bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
I tak sponsorami nagród i konkursu byli: Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Miejski w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Nadleśnictwo Prudnik, Zakłady Cukiernicze „Wacuś” w Nysie, a gościny i wszechstronnej pomocy udzielił nam właściciel Ośrodka Wypoczynkowego „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach Pan Marek Duda. Tą drogą w imieniu organizatorów i wszystkich

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” - Nr ogłoszenia w UZP 210348 z dnia 26.06.2009 r.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.
Na wykonawcę zadania wybrano:
Nazwa firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Adres: ul. E. Ciołka 13, 01-445 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena - 110.000 zł brutto - 100,0 pkt
Pozostali oferenci:
Nazwa firmy: KRAMEKO sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków
Cena brutto za wykonanie opracowania: 137.900 zł - 79,8 pkt
Dyrektor Zespołu Opolskich
Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

czwartek, 25 czerwiec 2009 19:13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, województwo opolskie, tel./fax 0-77 439-75-48, www.go.zopk.pl
Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” obejmującego powierzchnię 4.903 ha.
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2010 r., w tym:
- Etap I do 30.11.2009 r.
- Etap II do 31.03.2010 r.
- Etap III do 30.09.2010 r.
Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” obejmującego powierzchnię 4.903 ha znajdującego się na obszarze województwa opolskiego, w powiecie prudnickim na terenie gmin: Prudnik, Lubrza oraz w powiecie nyskim na terenie gminy Głuchołazy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: strona internetowa www.go.zopk.pl; pod adresem: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.
Termin składania ofert: 15 lipca 2009 r. do godz. 1000.
Miejsce składania ofert: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

Pokrzywna, dnia 22 czerwca 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.), § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) oraz działu III, rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
informuje
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.
Zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość składania wniosków i zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu.
Wnioski mogą być składane w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.
Projekt planu ochrony będzie udostępniony do wglądu w dniach 4-31 maja 2010 r. w siedzibie Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej 11. Uwagi do projektu planu mogą być składane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Wnioski i uwagi do projektu planu przyjmowane będą w siedzibie Oddziału (Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Do złożonych wniosków i uwag sporządzający projekt planu ochrony ustosunkuje się, w porozumieniu z jego wykonawcą.
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00 w siedzibie Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel. 0-77 439-75-48.
Dyrektor ZOPK
Ireneusz Hebda

piątek, 29 maj 2009 19:10

Krajobrazowy finał w Opolu

W ubiegłym roku Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych przypadła zaszczytna funkcja krajowego koordynatora VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na rok szkolny 2008/2009. Krajowy finał VIII edycji konkursu odbył się 19 maja 2009 roku. Na miejsce zmagań wybrano Opole – salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego. Finał krajowy, podobnie jak poprzednie edycje przygotowywane przez dyrekcje, zarządy lub zespoły parków krajobrazowych zrzeszonych w ramach zawartego Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, zaplanowany został jako kilkudniowa „zielona szkoła”, w trakcie której, poza częścią konkursową, realizowany był również program edukacyjny. W finale ogólnopolskim spotkali się i rywalizowali ze sobą uczniowie wchodzący w skład najlepszych drużyn reprezentujących 13 województw Polski. Ogółem w finale wzięło udział 52 uczniów, 13 nauczycieli - opiekunów oraz koordynatorzy wojewódzcy i dyrektorzy parków krajobrazowych zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, a także zaproszeni goście. Konkurs objęty został patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zaleskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty i Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego.
Laureatem I miejsca została drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie, reprezentująca województwo mazowieckie, pod opieką Pani Izabeli Warskiej, w składzie: Anna Nguyen Viet, Agata Rogowska, Angelika Palka, Marcin Mrowiński.
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Rybnie z województwa warmińsko-mazurskiego, pod opieką Pani Magdaleny Anczykowskiej, w składzie: Agata Petrikowska, Karol Zyśk, Marcin Pieper, Robert Gontarz. III miejsce wywalczyła łódzka drużyna z Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, pod opieką Pani Teresy Staszewskiej, w składzie: Ilona Majewska, Magdalena Pasikowska, Aleksandra Staszewska, Konrad Malczyk.

piątek, 30 styczeń 2009 19:06

Parkowcy z wizytą we Francji

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych od kilku lat aktywnie współpracuje z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej przy organizacji na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" staży uczniów Liceum Zawodowego Rolniczego, Ogrodniczego i Leśnego z Beaune-la-Rolande we Francji. Współpraca zaowocowała w 2008 roku zaproszeniem pracowników ZOPK na 21-lecie obchodów Dni Ziemi w siedzibie szkoły we Francji.
Na początku grudnia 2008 r. trzy pracownice ZOPK: Elżbieta Pigulska, Małgorzata Gębala i Beata Wielgosik, pod matczyną opieką Magdy Śmieszek Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Opolu, ruszyły „na podbój” Francji.
Paryż powitał nas dość chłodno …
9 grudnia po południu po dość męczącej i długiej podróży dotarłyśmy do celu - malowniczego miasteczka Beaune-la-Rolande, położonego w odległości ok. 100 km na południe od Paryża. Ma tu swoją siedzibę Liceum Zawodowe Rolnicze i Leśne, którego uczniowie od kilku lat w ramach staży zawodowych pracują na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, m.in. przy jego zagospodarowaniu turystycznym oraz realizując zadania z zakresu ochrony przyrody.

piątek, 21 listopad 2008 19:03

Konkurs Fotograficzny "Opolskie pejzaże"

20 listopada 2008 r. w pięknej scenerii Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku odbył się uroczysty finał Internetowego Konkursu Fotograficznego „Opolskie pejzaże”. Po ogłoszeniu wyników oraz uroczystym rozdaniu nagród laureatom wszyscy chętni mogli obejrzeć wystawę pokonkursową, na której wyeksponowano prace wyróżnionych uczestników konkursu.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział prawie 100 uczestników z całego województwa. Łącznie nadesłano aż 355 zdjęć, dlatego wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Ze względu na różny wiek uczestników prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii do lat 12 laureatami zostali:
I miejsce: Małgorzata Duda za pracę „Jesienna droga donikąd”
II miejsce: Alicja Kubicka za pracę „Barwny zagajnik”
III miejsce: Anna Niemczyk za pracę „Zachód słońca”
IV miejsce: Malwina Maźniak za pracę „Jesienne krajobrazy Gór Opawskich”
V miejsce: Patrycja Gilewicz za pracę „Kapliczka św. Józefa”
Wyróżnieni zostali:

poniedziałek, 17 listopad 2008 19:02

Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy na finał Internetowego Konkursu Fotograficznego „Opolskie pejzaże”, połączonego z wystawą nagrodzonych prac.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się dnia 20 listopada 2008 r. w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego 5 o godz. 12:00.

środa, 12 listopad 2008 18:58

XII Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

5 listopada 2008 r. już po raz 12 uczniowie klas V i VI zmierzyli się w finale Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach.
Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika, Starosta Prudnicki oraz Starosta Nyski, zaś patronat medialny - „Tygodnik Prudnicki”.
W finale udział wzięło 52 najlepszych uczniów z 22 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Finaliści wyłonieni zostali w eliminacjach wewnątrzszkolnych spośród 316 uczniów, dlatego wejście do finału było już sporym osiągnięciem.
Najlepiej rozwiązali testy, a także poradzili sobie z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt w etapie ustnym:
I miejsce Justyna Moroz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach
II miejsce Mateusz Żurawski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku
III miejsce Ewa Barzyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach
Otrzymali oni cenne nagrody rzeczowe oraz książki i pamiątkowe dyplomy.
Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono także opiekunów:
panią Joannę Walczak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach
panią Cecylię Juszczak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku
panią Joannę Zych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach
Wszyscy uczestnicy XII Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostali nagrodzeni, za co bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i ich nauczycielom

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by