Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Obszar NATURA 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten jest realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują.

W 2004 r. wyznaczono obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO) Góra Świętej Anny o kodzie PLH 160002, którego granice pokrywają się w większości z obszarem Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny”. Ochroną i zarządzaniem obszarami Natura 2000 położonymi na terenie województwa opolskiego, zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu.

Występuje tu 12 rodzajów siedlisk cennych w Unii Europejskiej (Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Największą powierzchnię zajmują buczyny reprezentowane przez dwa siedliska: 9110 kwaśne buczyny i 9130 żyzne buczyny. Niezwykle cenny element środowiska przyrodniczego stanowią siedliska, które zajmują niewielkie powierzchnie, ale są one istotne ze względu na zasięg występowania. Należą tu:

- 6110 skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską
- 6210 murawy kserotermiczne
- 9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach.

Równie ważne, a zajmujące niewielką powierzchnię,  jest siedlisko 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - traktowane w Unii jako priorytetowe.

W niewielkich płatach występują także:

- 9150 ciepłolubne buczyny storczykowe
- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
- 6430 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
- 8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
- oraz siedlisko 8310 jaskinie niedostępne do zwiedzania

W Standardowym formularzu danych (ujednolicony w całej Unii Europejskiej opisowy dokument Obszaru) dotyczącym Natury 2000 Góra Św. Anny odnotowano dwa cenne gatunki zagrożone wyginięciem w skali Europy (załącznik II do dyrektywy 92I43IEWG), są to: mopek zachodni oraz nocek duży.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by