Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Obszar NATURA 2000

    Natura 2000 jest europejską formą ochrony przyrody, której granice pokrywają się w większości z obszarem Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". W 2004 r. wyznaczono obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO) Góra Świętej Anny o kodzie PLH 160002 Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, wdrażanej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej od 1992 r.

    Celem Natury 2000 jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonym wyginięciem w skali Europy, oraz typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. Na obszarach "naturowych" uwagę poświęca się przede wszystkim zachowaniu regionalnej bioróżnorodności.

    Występuje tu 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny; dobrze reprezentowane są też ekstensywnie użytkowane niżowe i górskie łąki. Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie.

KATALOG OBSZARÓW NATURA 2000

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by