Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Stobravská chráněná krajinná oblast byla zřízena rozhodnutím opolského vojvody v roce 1999 na ploše 52 636,5 ha. Zahrnuje území dvanácti obcí: Dobrzen Wielký, Dabrowa, Kluczbork, Lasowice Wielké, Lewin Brzeský, Lubsza, Lubniany, Murow, Pokoj, Popielow, Swierczow a Wolczyn.

Nachází se v povodí několika menších řek: Stobrawy, Budkowiczanky, Bogacicy, Brynicy a Smortawy. Jižní hranice parku sahá až k řece Odře, kterou protíná poblíž Mikolinu, a také k řece Kladské Nise. Z přírodního hlediska se právě v údolích těchto řek nachází nejcennější části parku. Jsou to podél Odry se nacházející dubohabrové háje, lužní lesy, podmáčené louky a slepá ramena porostlá vodní vegetací a protkaná bažinami. Cenná jsou také údolí ostatních řek, která tvoří mozaiku luk, polí, remízků, křovin a sítě melioračních kanálů. Tato místa jsou spolu s komplexem rybníků útočištěm pro mnoho vzácných druhů zvířat (hlavně ptáků) a rostlin.

Převládajícím typem rostlinných společenství na území parku jsou lesní společenství, mezi nimiž největší plochu zaujímají borovicové hvozdy. Na četných, až dvacetimetrové výšky dosahujících dunách se vyskytují reliktní bory asociace Leucobryo-Pinetum, a podél vodních toků a na původních rašeliništích jsou rozesety kapsy vlhkého borovicového boru a kontinentálního bažinatého boru. Plocha parku je většinou porostlá borovicovými monokulturami, jen místy se vyskytují malé plochy porostlé starými stromy, ve věku bezmála dvou set let. Listnaté lesy se vyskytují v údolí Odry, Stobrawy a Smortawy. Jsou to především dubohabřiny přechodného typu, tedy s prvky středoevropských i subkontinentálních soustav, a dále též lužní lesy: jasanovo-olšové, jasanovo-jilmové, a z přírodního hlediska velmi vzácný a  cenný vrbo-topolový lužní les. Na podmáčených oblastech v údolích řek, např. v okolí Rybné, Popielowa, Zielence a Pieczysk, se vyskytuje olšový les a v okolí Lubsze úrodná nížinná bučina. Velmi zajímavá jsou také vodní společenství Stobravské chráněné krajinné oblastí, mezi kterými jsou z přírodního hlediska nejcennější rostliny, které jsou přísně chráněné zákonem. Jsou to společenství s kotvicí plovoucí (Trapa natans) a nepukalkou vzplývající (Salvinia natans).

Na území parku byl zjištěn výskyt 41 zákonem chráněných druhů rostlin, šestnáct druhů z polského červeného seznamu a přibližně 130 dalších vzácných druhů. Mezi nejzajímavější patří podezřeň královská (Osmunda regalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens), dále pak sedm druhů z čeledi vstavačovitých (Orchideje, Orchidaceae Juss.), mj. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a další druhy vodní vegetace. Ve slepém rameni v údolí Odry roste kotvice plovoucí (Trapa natans), jejíž listy tvoří na vodní ploše charakteristické rozety, a vodní kapradina nepukalka vzplývající (Salvinia natans). Mezi chráněnými rostlinami je třináct vzácných druhů zapsaných na „Seznamu ohrožených rostlin v Polsku“ a tři z nich - nepukalka vzplývající (Salvinia natans), kotvice plovoucí (Trapa natans) a puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens) - jsou zapsány v seznamu chráněných evropských rostlin, tzv. Bernské úmluvě. Pět druhů je evidováno v Polské červené knize rostlin.

Území chráněné krajinné oblasti se od ostatních přírodně cenných oblastí opolského kraje výrazně odlišuje také z hlediska fauny. Své hnízdiště zde nachází přibližně 250 chráněných druhů zvířat (včetně 165 druhů ptáků). Mezi těmito ptáky je 47 druhů ze státních červených seznamů, a osmnáct druhů, které jsou ve svém globálním výskytu na pokraji ohrožení. Velký význam pro zachování bohatství toho parku mají listnaté lesy, nacházející se na územích v údolí Odry a Kladské Nisy jakož i poblíž rybníků. Na těchto místech se vyskytuje mnoho druhů zvířat, které jsou v jiných oblastech stálé vzácnější. Patří mezi ně luňák hnědý (Milvus migrans) a luňák červený (Milvus milvus), které jsou symboly parku, dále pak orel křiklavý (Aquila pomarina), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a lejsek malý (Ficedula parva) a plch lesní (Dryomys nitedula).

Rybníky jsou útočištěm pro velkou skupinu vodních ptáků, mj. bukače velkého (Botaurus stellaris) a chřástala malého (Porzana parva). Po celý rok je nad Odrou a kolem rybníků možné spatřit lovícího orla mořského (Haliaeetus albicilla). V lesích na území parku hnízdí také čáp černý (Ciconia nigra), jeřáb popelavý (Grus grus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), a sýc rousný (Aegolius funereus). V lesích náležících do lesní správy Břeh lze spatřit losy. Velkou přírodní hodnotu, zejména kvůli rostlinám ale také zvířatům se zde vyskytujícím, mají louky mezi hrázemi Odry a Kladské Nisy. Vyskytují se zde vzácné druhy motýlů – ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus) a modrásek bahenní (Phengaris nausithous). Ve slepých ramenech řek lze spatřit škebli rybničnou (Anodonta cygnea), pijavku lékařskou (Hirudo medicinalis) a mnoho druhů obojživelníků, včetně kuňky obecné (Bombina bombina). Zajímavá jsou také údolí menších řek, jako např. Budkowiczanky, kde sídlí vydra říční (Lutra lutra), bobři (rod Castor) a konipas horský (Motacilla cinerea).

Na území Stobravské chráněné krajinné oblasti se v současné době nachází čtyři přírodní rezervace, osm ekologických přírodních rezervací, jeden významný krajinný prvek a 53 přírodní památky.

V rámci chráněných oblastí Natura 2000 byla vyznačena Oblast speciální ochrany ptáků (OSOP) Oderské dubohabřiny a Speciální oblasti ochrany hnizdišť Barucické lesy a Louky v okolí Karlovic nad Stobravou. OSOP Oderské dubohabřiny zahrnuje údolí Odry od obce Dobrzen Malý až do krajské metropole Vratislav. Velká část toho hnízdiště se nachází v katastru Stobrawské chráněné krajinné oblasti. Slouží k ochraně populace vzácných druhů ptáků, jako např. luňák hnědý (Milvus migrans), a luňák červený (Milvus milvus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), žluna šedá (Picus canus), chřástal polní (Crex crex), a samozřejmě též k ochraně jejich hnízdišť, tj. vyskytujících se zde dubohabřin, lužních lesů, záplavových luk a slepých říčních ramen. OSOP Barucické lesy zahrnuje komplex velmi dobře zachovaných listnatých lesů nacházejících se v údolí řeky Smortawy. Mají velký význam pro zachování chráněných druhů brouků: tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), roháč obecný (Lucanus cervus), a páchník hnědý (Osmoderma eremita). OSOP Louky v okolí Karlowic nad Stobrawou zahrnuje rozsáhlý, několik stovek hektarů čítající komplex luk nacházejících se v údolí Stobrawy. Byl zřízen za účelem ochrany populace zde se vyskytujících chráněných druhů motýlů: modrásek očkovaný (Phengaris teleius), modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a ohniváček celíkový (Lycaena dispar).

Veškeré stávající přírodní rezervace se nachází na území lesní správy Břeh a obce Lubsza. Rezervace Lesní voda chrání fragment přirozeného smíšeného lesa, ve kterém je převládajícím druhem buk (jeden z nich je považován za přírodní památku) a borovice. Malá rezervace Rogalice chrání druhově rozmanitý listnatý les s ojedinělým výskytem dosazeného smrku. 

Nejlépe dostupnou a asi nejkrásnější rezervací je Lubsza, ležící u silnice z Břehu do Namyslowa, kde je možné obdivovat staré exempláře buků. Rezervace je součástí původních lesů Slezského pralesa a některé její fragmenty i nadále na první pohled vypadají jako prales. Vyskytují se zde vzácné druhy ptáků, jako je holub doupňák (Columba oenas), žluna šedá (Picus canus) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).

Začátkem roku 2010 zde byla zřízena přírodní rezervace Barucice. Tato rezervace je charakteristická svým výjimečným bohatstvím flóry a fauny. Na chráněném území byla zjištěna přítomnost jedenácti druhů chráněných a mnoha dalších vzácných rostlin. Mezi nejvýznamnější patří prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jaterník podléška (Hepatica nobilis Schreb.), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria Linné), jarmanka (Astrantia major), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneap) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera). Najdeme zde také 33 druhů chráněných zvířat, z nichž většina jsou ptáci.  Mezi nimi je třeba zmínit datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žlunu šedou (Picus canus), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), jestřába lesního (Accipiter gentilis), žluvu hajní (Oriolus oriolus) a krkavce velkého (Corvus corax).

Nejznámější přírodní rezervace Husí rybník je malebným starým říčním ramenem nacházejícím se v lesích kolem Odry, jižně od Wielopole v katastru obce Popielow. Vyskytuje se zde mj. kotvice plovoucí (Trapa natans), stulík žlutý (Nuphar lutea) a leknín bílý (Nymphaea alba L.). Mezi další rezervace patří Rdestnica (slepé rameno s chráněnými vodními druhy), Riparia (útes u Kladské Nisy s hnízdy břehule říční (Riparia riparia)), Rybník u památníku (zaplavené původní pískové lomy v údolí Odry), Jezírka nad Nisou (slepá ramena se zaplavenými loukami v údolí Kladské Nisy), Nad Nisou (slepé rameno v údolí Kladské Nisy), Puchacz (louka v údolí Budkowiczanky se vzácnými druhy rostlin a zvířat), Jagieniecké Louky (rozsáhle mezilesní louky). Jediný přírodně-krajinný útvar na území parku se nazývá Údolí Nisy u Wronowa a zahrnuje část území v údolí Kladské Nisy s četnými slepými rameny, malými jezírky, zaplavenými loukami a listnatými lesy. Mezi Přírodní památky Stobrawské chráněné krajinné oblasti patří jednotlivé stromy, skupiny stromů nebo stromořadí. Nejčastěji se zde vyskytují dub letní (Quercus robur) a buky. Mezi nejzajímavější památky patří dubová alej podél silnice z Karlowic do Stobrawy a osm mohutných dubů rostoucích podél silnice v Nové Bogacicy. Za návštěvu též stojí dub Klara nacházející se poblíž Husího rybníka. K tomuto dubu se váže příběh o nešťastně zamilované dívce.

Chráněná krajinná oblast je zajímavá nejen z přírodovědného hlediska. Na jejím území je celá řada obcí bohatých na hmotné kulturní památky. Mezi nejzajímavější patří osada Pokoj nacházející se přímo v samém srdci parku, která byla zřízena v polovině osmnáctého století knížetem württemberským Karlem Krystianem Erdmannem. Původně se jednalo pouze o malou lesní osadu, která se však rychle rozrostla na dobře fungující městečko (i když bez oficiálních městských privilegií). Byl zde postaven zděný hrad, kolem kterého byla zřízena francouzská zahrada, anglický park s řadou jezírek a pěstovala se zde vinná réva. Mnoho architektonických prvků z té doby se zachovalo do dnes. V centru můžeme obdivovat hřbitov a evangelický kostel z druhé poloviny osmnáctého století a evangelicko-augsburskou farnost z druhé poloviny devatenáctého století. V severní části, na okraji lesa se nachází tajuplný zarostlý židovský hřbitov.

K nejzajímavějším prvkům patří poněkud zanedbaná francouzská zahrada a anglický park. Mezi zajímavými, často velmi starými kusy ozdobných stromů a dřevin najdeme zbytky parkových soch a památníků, ze kterých nejznámějším je litinový odlitek lva z roku 1863. Na ostrůvku uprostřed malého rybníka porostlého buky lze vidět zříceninu tzv. čajového salonku z roku 1777. Na jih od Vinné hory u silnice z Opole do Namyslova se nachází jiná neobvyklá stavba – „svatyně Matyldy”. Vznikla v roce 1827 z nařízení knížete Evžena, který tímto způsobem chtěl uctít památku jednak své zesnulé matky, jednak své ženy Matyldy zemřelé ve věku dvaceti pěti let a také syna Wilhelma, který zemřel den po smrti matky. V nízkém hustém porostu stromů a křovin se skrývá rotunda s tunelem, kdysi známa jako „Elysium”. Legenda praví, že kníže Evžen zde nařídil vytvořit panoramatickou nástěnnou malbu pro svou druhou ženu – Helenu. Kněžna se procházela parkem a skrz podzemní tunel až k rotundě, kde na zdi pozorovala panoramata své rodné krajiny.

Mezi četnými kulturními zajímavostmi Stobrawské chráněné krajinné oblasti je nutné zmínit bývalou krčmu z osmnáctého století ležící u cesty – tzv. „Vlčí doupě”, která se nachází v lesním komplexu mezi Pokojem a Grabicemi. Vedle ní se nachází kaple, která stojí na místě kostela z osmnáctého století. V obci Zagwizdzie se nachází komplex památkových budov původní hutě z osmnáctého století zřízené pruským králem Fridrichem II. Velikým. Vodní kovárna je součástí komplexu zpřístupněného návštěvníkům. Při procházce lesem směrem na jih od Ladzy najdeme památník německého hajného Willeho Müllera zavražděného pytláky v roce 1925.

Zajímavé jsou také sakrální objekty parku. Jedním z nich je hrázděný kostel v obci Radomierowice s dřevěnou trámovou nosnou konstrukcí vyplněnou mazaninou. Kostel pochází z let 1786–90.

Pozoruhodná pověst je spojená s kaplí nazývanou „Studzionka”, která se nachází v lese na sever od vesnice Dabrowka Lubnianská. Název toho místa je odvozen od se zde nacházející studniční kaple, která byla již v osmnáctém století známa tím, že její voda má zázračné léčivé účinky. V Karlowicích můžeme spatřit zajímavý zámecký komplex zahrnující původně středověký hrad, postupně několikrát rekonstruovaný na zámek, dále pak park a vodní příkop lemující celý komplex. Zámek byl postaven ve čtrnáctém století šlechtickou rodinou Bessů a v sedmnáctém století se dostal do rukou březských Piastovců. Je záhodno se též porozhlédnout po okolí a pokusit se nalézt dobře skrytá středověká hradiště, která pro staré Slovany plnila funkci pevností. Jejich prostřední část byla ve tvaru kužele lemovaného vodním příkopem a obrannou zdí. Na území parku je známo hned několik takových míst, mimo jiné v Murowě, západně od Křivé hory a na sever od Krogulné.

Neméně zajímavé, a to nejen z kulturního hlediska, je okolí Stobrawské chráněné krajinné oblasti. Nejznámější lokalitou je město Břeh s renesančním zámkem březských knížat. V obcích nacházejících se přímo u hranic Stobrawské chráněné krajinné oblasti najdeme také lépe či hůře zachované komplexy paláců a panských sídel: v Mikolině (rok 1771), Starościně (17./18. století), Wronowě (devatenácté století), Losiowě (19./20. století), Bakowicích (rok 1800), Tulach (osmnácté století), Lewině Březském (rok 1722) a Minkowském (osmnácté století). K nejzajímavějším sakrálním objektům v okolí parku patří dřevěné kostely v Popielowě (osmnácté století), Bakowicích (čtrnácté století), Laskowicích (rok 1686), Bierdzanach (šestnácté století) a Gierałcicích (patnácté století), hrázděný kostel v Kościerzycích (14./15. století), dřevěná zvonice v Lubnowě (devatenácté století) a celá řada kaplí stojících podél zdejších silnic.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by