Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Seznamte se s jednou z nejkrásnějších lokalit Opolska. Toto místo je výjimečné, protože příroda a lidské ruce zde vytvořily neopakovatelné dílo, které ohromuje svou krásou a prostou majestátností. Díky unikátnosti tohoto místa si jej všimli jak přírodovědci, kteří zde vytvořili Chráněnou krajinnou oblast „Hora Svaté Anny”, hnízdiště Natura 2000 a Státní geopark, tak humanitní vědci, kteří „Komponovanou přírodně kulturní krajinu Hory sv. Anny” zapsali na seznam státních historických památek.

Chráněná krajinná oblast „Hora svaté Anny” byla zřízena v roce 1988, a zahrnuje Chelmský hřbet, tj. západní oblast Slezské vysočiny, který se táhne ze severozápadu na jihovýchod na úseku přibližně 20km s průměrnou šířkou 5km. Nejvyšším vrcholem Chelmského hřbetu, a současně celé Slezské vysočiny, je Hora svaté Anny (404m n. m.). Chráněná krajinná oblast se nachází ve středovýchodní části opolského kraje na území dvou okresů: střeleckého a kralovického, konkrétně šesti jejich obci: Lesnice, Zdzieszowice, Gogolin, Strzelce Opolské, Ujazd a Izbicko. Její rozloha činí 5 051ha. Za účelem minimalizovat nežádoucí vliv průmyslových podniků sousedících s chráněnou oblastí a městské aglomerace byla zřízena ochranná zóna, tzv. okruh, jehož rozloha činí 6374 ha. Chelmský hřbet se od rozlehlé rovinaté Slezské nížiny nápadně odlišuje svou majestátností a rozmanitým tvarem krajiny. Směrem k jihozápadu, tj. do údolí Odry, hřbet prudce klesá, zatímco severní a severozápadní svah jemně sestupují až k Opolské rovině. Hřeben se skládá z celé řady vyvýšenin, mezi něž patří mimo jiné Lhotská kamenná hora (326m n. m.), Biesiec (350m n. m.), Vysoká hora (385m n. m.), Stoki (308m n. m.) a Bukový les (308m n. m.), a ze samotné Hory svaté Anny.

Chráněná krajinná oblast „Hora svaté Anny” je jedním z mála míst na mapě Polské republiky, kde poměrně malá oblast nabízí pohled na organogenní vápenec s početnými a dobře dochovanými fosiliemi. Kromě nejpočetněji zastoupených hornin středního triasu se zde také nachází sedimenty pískovců a karbonských slepenců, které se zachovaly v obci Żyrowa, a mnohem mladší vulkanity z Hory svaté Anny. Geologické procesy, které zde probíhaly, byly velmi komplikované, díky čemuž jsou uvnitř zde nahromaděných hornin patrné příznaky kontaktní proměny, deformace, úskoků, sesuvů, krasových formací. Svůj definitivní tvar získalo toto území v době skandinávského zledovatění. Ustupující led za sebou ponechal pískovitý materiál a menší i větší bludné balvany. Mezi Porubou a Czarnocinem jsou dobře patrné vrstvy spraše, ve které voda vytvořila malebné rokle a suchá údolí.

Vodní síť je na území chráněné oblasti jen málo rozvinutá a velmi chudá. Příčinou je krasová povaha Chelmského hřbetu. Na území chráněné oblasti se nachází 3 prameny: „Sedm pramenů” v Lesnicy, Lecké vody v Czarnocinu a Heliosze u Jasione.

            Region Hory svaté Anny získal dne 1. června 2010 status Státního geoparku, jehož rozloha činí přibližně 75% celé rozlohy chráněné oblasti. Na území geoparku byla vybudována naučná geologická stezka (dlouhá přibližně 10km), která začíná v obci Hora Svaté Anny (geologická rezervace a geologická lokalita olivinického nefelínitu) a končí v obci Dolní Lhota (rezervace xerotermní vegetace). Zmíněná naučná stezka spojuje nejzajímavější přírodně geologické lokality: kamenolom olivinického nefelínitu, údolí „Krowiok”, skalní amfiteátr, chráněná oblast „Biesiec” a kamenolom Dolní Lhota. Podél stezky je rozmístěno 11 geologických lokalit s informačními cedulkami, které zajímavým a jednoduchým způsobem popisují jednotná místa.

V obci Hora Svaté Anny je z geologického hlediska nejzajímavější lokalitou chráněné území neživé přírody „Hora Svaté Anny” a s ní sousedící speciálně projektovaná a návštěvníkům zpřístupněná geologická lokalita nefelínitů. Geologická rezervace byla zřízena v roce 1971 v části původního vyhloubení po těžbě nefelínitu a vápenců. Cílem ochrany je dochování vzácných profilů a geologických jevů pro vědecké a vychovatelské účely. Na malé ploše, která činí jen 2,58ha se vyskytuje zajímavá a členitá geologická soustava s výjimečnou zelení.

Za účelem omezení přílišného turistického náporu na území samotné rezervace byla v roce 2014 v jejím bezprostředním okolí na geologické lokalitě nefelínitů vytvořena naučně turistická stezka popisující geologickou strukturu Hory svaté Anny a Chelmského hřbetu.

Dominantním prvkem krajiny Hory svaté Anny jsou zemědělská pole, rozdělená stromy porostlými mezemi a ovocnými sady, hlavně třešňovými. Mimořádně úchvatná je krajina Hory svaté Anny na jaře, kdy tato zemědělsky obdělávaná půda zežloutne záplavou žlutých květů řepky olejné a zazelená se výhonky obilí. Neopakovatelnou dynamiku tvaru této krajiny zdůrazní rozkvetlé bílé koruny třešní. Na malých mozaikovitých lesních plochách dominují staré bukové lesy, ve kterých lze spatřit mnoho zajímavých druhů zdejší flóry. Specifické půdní podmínky a klimatická jedinečnost rozhodly o rostlinném složení lesa. Navzdory jejich masivnímu rozšířenosti v minulosti dnes lesy zaujímají jen 21% celkové plochy parku. Nejen že nejsou jednorodé, ale navíc jsou dosti rozčleněné zemědělskou půdou. Z fytosociologického pohledu jsou ale nadále rozmanité a velmi zajímavé.

Parkovou flóru tvoří 832 druhů cévnatých rostlin (včetně 26 horských druhů) zastupovaných 88 čeleděmi a 408 rody. Mezi ně patři 26 zákonem chráněných druhů, včetně přísně chráněných, jako např.: Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), Okrotice dlouholistá neboli Okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia), Okrotice červená (Cephalanthera rubra), Hořec křížatý (Gentiana cruciata), Korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), Netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), Lilie zlatohlavá (Lilium martagon), Len rakouský (Linum austriacum), Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), a částečně chráněné: Zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis L.), Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), Kruštík tmavočervený (Epipactis atroruben), Kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine), Bradáček vejčitý (Listera ovata), Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), Udatna dvoudomá (Aruncus dioicus), Prvosenka vyšší (Primula elatior), Rulík zlomocný (Atropa bella-donna), Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Masív Chelmského hřbetu je velmi zajímavým územím pro výzkum fauny. Chelmský hřbet je oblastí s bohatým a unikátním světem bezobratlovců. Traviny a bučiny Hory Svaté Anny jsou dokonalým domovem pro pavouky. Řád polokřídlých je zde zastupován 184 druhy, nejpočetnější jsou klopuškovití. Neobvyklé bohatá je skupina brouků, obzvlášť druhu střevlíkovití (12 chráněných druhů). Nejpůvabnějšími zástupci hmyzu jsou motýlci, kteří se ve velkých komunitách vyskytují na Lhotské Kamenné hoře. V šedesátých letech minulého století jich během mnohaletých výzkumů bylo napočítáno bezmála 600 druhů, ačkoliv i zde, stejně jako na území celé země, dochází od té doby k poklesu počtu druhů. V současné době byl zjištěn výskyt 86 druhů denních motýlů a 567 nočních, mezi nimi: Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), a Ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus). Nejpočetnějšími plazy na území parku jsou ještěrky, mnohem méně se vyskytuje hadů: Užovka hladká (Coronella austriaca), a jedovatá Zmije obecná (Vipera berus). Na území Parku bylo dosud napočítáno 126 druhů ptáků, včetně 83 hnízdících, mj.: Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), Holub doupňák (Columba oenas), Konipas horský (Motacilla cinerea), Dudek chocholatý (Upupa epops), Pěnice vlašská (Sylvia nisoria), Strnad zahradní (Emberiza hortulana), Chřástal polní (Crex crex), a datle: Datel černý (Dryocopus martius) a Žluna šedá (Picus canus). Zvláštní pozornost si zaslouží skupina dravých ptáků: Krahujec obecný (Accipiter nisus), Poštolka obecná (Falco tinnunculus), Ostříž lesní (Falco subbuteo), a sovy: Sova pálená (Tyto alba), Puštík obecný (Strix aluco), Sýček obecný (Athene noctua), a Kalous ušatý (Asio otus). Na tomto území lze také spatřit mnoho zajímavých druhů, které hnízdí mimo území park. Mezi ně patří: Orel mořský (Haliaeetus albicilla), Čáp černý (Ciconia nigra), Luňák červený (Milvus milvus), a dva druhy motáků: Moták pochop (Circus aeruginosus) a Moták lužní (Circus pygargus). Mezi chráněnými savci jsou nejvýznamnějšími druhy vyskytujícími se v parku: Plšík lískový (Muscardinus avellanarius), Lasice hranostaj (Mustela erminea), a Plch velký (Glis glis). Díky vysokému počtu potenciálních letních a zimních skrýší se zde nachází velké množství hibernačních a hnízdních lokalit netopýrů: Netopýr rezavý (Nyctalus noctula), Netopýr velký (Myotis myotis), Netopýr ušatý (Plecotus auritus), Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), Netopýr černý (Barbastella barbastellus), Netopýr pozdní (Eptesicus serotinus), Netopýr severní (Eptesicus nilssonii), Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).

Z přírodovědného hlediska nejcennější lesní oblastí parku jsou vyhrazeny jako rezervace. Staré bukové porosty jsou chráněny ve čtyřech ze šesti rezervací na území Chráněné krajinné oblasti „Hora Svaté Anny”. V lesních rezervacích: „Biesiec”, „Lesisko”, „Grafik” a „Boží oko”.

Rezervace „Biesiec” (zřízená v roce 2001) zahrnuje dva vrchy: Biesiec a Vysockou horu s malebnými výchozy vápence. Předmětem ochrany je 150letý bukový porost s početným výskytem chráněných a vzácných rostlin. Roste zde mj. Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Lilie zlatohlavá (Lilium martagon), Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), a vstavačovité: Kruštík tmavočervený (Epipactis atroruben), Kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine), a Korálice trojklanná (Corallorhiza trifida).

Rezervace „Lesisko” (zřízená v roce 1997) se nachází na jižních svazích Chelmského hřbetu, kde je chráněn bukový porost s výskytem dubů a modřínů. Díky své malebnosti a snadné přístupnosti je tato oblast nejohroženější ze všech lesních rezervací s ohledem na antropogenní vlivy. Roste zde většina v parku se vyskytujících chráněných a vzácných rostlin.

Mezi Leśnici a Czarnocinem se nachází rezervace „Grafik” (zřízená v roce 1997). Její název pochází z německého slova graf (hrabě) a naráží na tragickou smrt syna Střeleckého hraběte Renarda, ke které došlo ve zdejších lesech během lovu. Na památku této tragické události byla zde postavena socha „Filio”. Na silné vrstvě spraše náchylné k vodní erozi roste v rezervaci dominantní 150let starý bukový porost. V něm byly vyznačeny tři lesní sbírky: kyselá nížinná bučina, úrodná nížinná bučina a úrodná sudetská bučina.

Na západ od obce Klucz leží rezervace „Boží oko” (1997). Najdeme zde suchá údolí s širokými dny i hluboké rokle s prudkými svahy a s prohlubněmi, které dotvářejí jeho osobitý půvab. Také převažuje zde buk ve věku 145 až 165 let.

Zbylé dvě rezervace jsou zmíněny v předchozích odstavcích: chráněné území neživé přírody „Hora svaté Anny”, tradičně nazývaná jako geologická rezervace, a rezervace „Dolní Lhota” zřízená na Lhotské kamenné hoře v roce 1959 za účelem ochrany pozůstatků xerotermní vegetace. Tato rezervace je unikátní svou flórou a faunou. Vyskytují se zde tři rostlinná společenství: skalní vegetace, nízká a volná xerotermní vegetace a druhově chudá xerotermní vegetace, a také křovinaté formace s Ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), Trnkou obecnou (Prunus spinosa), Řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica), Hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna), Růži šípkovou (Rosa canina).

Od ostatních krajinných parků v Polsku se tento odlišuje velkým množstvím hmotných kulturních památek. Na území parku se nachází přes 200 památných objektů. Ty nejcennější (např. bazilika sv. Anny a kalvárie) byly postaveny na vrcholku samotné Hory Svaté Anny, která je středem krajinné chráněné oblasti. Tato obec je magnetem, který přitahuje turisty a poutníky. Za účelem ochrany polského kulturního dědictví byla v roce 1993 kulturní památka Hora Svaté Anny na doporučení UNESCO zařazena na listinu světového dědictví a v roce 2004 byla "Hora Svaté Anny – komponovaná kulturně přírodní památka" uznána za historickou památku. Počátky sanktuária na Hoře svaté Anny a současně obce sahají do 15. století. Tehdy Mikuláš Strzala se svým synem Krystkem, majitelem nedaleké Poruby, nechali přibližně v roce 1480 postavit dřevěný kostel sv. Jiří. Do roku 1637 patřil rodinám Strzalů, Żyrowských, poté opět Strzalů, dále von Schlewitzů, a následně se stal majetkem rodiny Gaszynů. V letech 1700-1709 zde dle vzoru Kalwarie zebrzydowské byly postaveny 3 velké a 30 menších kaplí znázorňujících utrpení a smrt Ježíše Krista. Později bylo postavených několik dalších zobrazujících příběh Matky Boží. V 2. polovině 18. století byl postaven dnešní františkánský klášter a současně byl přestavěn kostel, který nahradil původní stavby. Po jisté době se Hora svaté Anny stala centrem církevního života ve Slezsku. Počátkem 20. století byla postavena jeskyně Lurd a Domov poutníků. Funguje zde i několik církevních a světských vydavatelství.

V poslední době byla Hora svaté Anny místem konání několika velkých církevních slavností: oslavy 500 let výročí sanktuária, návštěva papeže Jana Pavla II., 750 let přítomností františkánského řádu ve Slezsku, 300 let výročí kalvárie, 100 let výročí korunování figuríny sv. Anny Samotřetí. Hora svaté Anny jako symbol Třetího slezského povstání měla také velký politický význam pro obě bojující strany. V té době (v roce 1921) se tento region nacházel přímo uprostřed vojenských manévrů, které rozhodujícím způsobem ovlivnily konečný výsledek bojů a pozdější rozdělení Slezska. V letech 1934 až 1938 vzniklo na území bývalého lomu, kde se těžil vápenec, německé nacistické místo národní paměti složené z mauzolea a do skály vytesaného amfiteátru pro třicetitisícové publikum. Bezprostředně po skončení 2. světové války byl v roce 1945 památník a mauzoleum zlikvidován a na jeho místě byl v roce 1955 na památku slezských povstání postaven památník povstalců, navržený Xawerym Dunikowským.

Mimo horu Svaté Anny se na hranicích parku nachází mnoho zajímavých objektů. Mezi nejzajímavější patří palácový a parkový komplex v Żyrowe. Barokní palác byl postaven Melchiorem Ferdynandem Gaszynou v letech 1631-1644 a pozdějšími majiteli byl mnohokrát přestavován. Dnes má 4 křídla, nádvoří o čtvercovém půdorysu a východní křídlo s půdorysem ve tvaru písmene L s hospodářským nádvořím. Nejstarší památkou v této obci není, jak by se dalo očekávat, palác a původní cisterciácký filiální kostel sv. Mikolaje, ale jeho gotický presbytář, pocházející přibližně z roku 1300. V parku obklopujícím palácový komplex se nachází velké množství stromů, které mají status přírodních památek, a cizokrajných druhů (stromů které nejsou pro tuto krajinu typické) tj.: Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides), Šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana), Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), Platan javorolistý (Platanus × acerifolia), Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.), Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). V nitru parku se nachází zřícenina vily, ve které byl v roce 1911 hostem císař Vilém II. Pruský. Po kmenech staletých stromů šplhá kvetoucí břečťan popínavý (Hedera helix Linné). V Żyrowe se také vyplatí navštívit klasicistní hřbitovní kapli z konce 18. století a u cesty stojící kapli z 19. století sloužící zároveň jako studna.

Bezmála každá obec na území parku se může pochlubit nějakou církevní památkou: kostelem, kaplí nebo alespoň křížem u cesty. Pozornost si zaslouží také objekty průmyslové architektury: vodní a větrné mlýny ve Wysoké a Kadlubci, vápencové pece z 19. století. Z historického hlediska nejzajímavější památkou průmyslové architektury je vápenná pec, která se nachází v Dolní Lhotě. Tato obec byla před 2. světovou válkou významná svým letištěm a školou pro piloty kluzáků, která byla od roku 1937 podřízena celostátní polovojenské organizaci NSFK (Nationalsozialistisches Fligerkorps). Z tohoto letiště a z ostatních letišť v okolí, mj. ve Slezském Kameni, Izbicku a Otmetu byl v srpnu roku 1939 zřízen vojenský letecký uzel. Z těchto letišť startovala letadla 4. vzdušné armády podporující útok německé armády na Čenstochovou a Wieluň. Poblíž letiště stojící pec se stala památkou tragicky zesnulých při několika leteckých haváriích, k nimž došlo během výcviku pilotů probíhajícího zde v letech 1937 až 1944.

Seznamte se s přírodním a kulturním bohatstvím parku. Můžete při tom využít pět našich naučných stezek:

  1. Kolem Hory svaté Anny

Počátek – sídlo parku. Objekty podél stezky: Památník povstalců, amfiteátr vysekaný do skály, Krowiokovo údolí, kalvárie na Hoře svaté Anny, Dům poutníků, pastviny Hory svaté Anny a papežský oltář, jeskyně Lurd, Bazilika sv. Anny, klášter.

  1. Z Hory svaté Anny do Slezského Zalesia skrz rezervace „Grafik” a „Boží oko”

Počátek - sídlo parku. Objekty podél stezky: Muzeum povstalců, zřídlo „Sedm pramenů”, obec Poruba, rezervace „Grafik” a „Boží oko”.

  1. Z Hory svaté Anny do Dolní Lhoty přes obec Żyrowa

Počátek - sídlo parku. Objekty podél stezky: geologická rezervace, park v Żyrowe – pozůstatek po panském sídle, palác Gaszynů ze 17. století, rezervace flóry „Dolní Lhota”.

  1. Ze Żyrowe do Hory svaté Anny přes rezervaci „Lesisko”

Počátek v Żyrowe v ulici Wojska Polskiego (vedle hasičské zbrojovny). Objekty podél stezky: geologická lokalita, císařský dub, kaple Studzionka, palácový park a palác Gaszynů, přírodní památka u kostela sv. Mikolaje v Żyrowe, rezervace Lesisko.

  1. naučná stezka v geologické rezervaci

Počátek – vedle monitorovací stanice za hostincem na Hoře svaté Anny. Tato stezka zahrnuje 16 zastávek popisujících přírodní památky rezervace a geologickou lokalitu nefelínitů.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by