Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zgodnie z definicją z Ustawy o ochronie przyrody  zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej np. niewielkie zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wychodnie skalne. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 8 użytków ekologicznych. Są to:

1. Gęsi Staw - powołany w 1997 r., usytuowany przy wale przeciwpowodziowym na południe od Wielopola na powierzchni 3,1 ha. Celem ochrony są starorzecza z przyległymi zabagnieniami, miejsca występowania rzadkich i chronionych ptaków i roślin, jak kotewka orzech wodny, grzybień biały, grążel żółty, oraz zachowanie walorów krajobrazowych. Staw otoczony jest lasem nadodrzańskich grądów.

2. Rdestnica - nazwa pochodzi od bujnie tu rosnącej rośliny chronionej. Jest to niewielkie, o powierzchni 0,25 ha, starorzecze w gminie Lewin Brzeski. Rośnie tu rdestnica wąskolistna, rdestnica włosowata, łączeń baldaszkowaty, grążel żółty i grzybień biały.

3. Riparia - chroni odsłoniętą skarpę rzeki na długości 100 m i  wysokości 3 m. Położony jest na zachodnim brzegu Nysy Kłodzkiej, około 1250 mna południe od jej ujścia do Odry. W skarpie gniazdują jaskółki brzegówki (łac. Riparia riparia, stąd nazwa użytku).

4. Staw pod Pomnikiem - dwa oczka wodne w dawnym wyrobisku piasku. Płytkie wody zarastają szuwary, a dobrze wykształcone brzegi porastają łęgi wierzbowe. Występują tu liczne gatunki ptaków rzadkich, jak cyranka, dziwonia, błotniak stawowy, srokosz, remiz. Wody stanowią miejsce rozrodu płazów. Z roślin występuje rzadki traganek pęcherzykowaty, chroniona turzyca ciborowata i centuria pospolita. Użytek położony jest około 900 m na północny wschód od Mikolina, naprzeciwko pomnika żołnierzy radzieckich.

5. Stawki nad Nysą - stawki otoczone łąkami, przeważnie podmokłymi, porośnięte są roślinnością pływającą i szuwarami. Nad brzegami rosną łęgi wierzbowe. Całość tworzy naturalny krajobraz doliny rzecznej. Nad stawkami gniazduje żuraw, błotniak stawowy, dzięciołek, dziwonia, remiz, trzcinniczek i łyska. Jest to również ostoja licznych płazów (żab i ropuch).Użytek położony jest na międzywale, na wschodnim brzegu Nysy Kłodzkiej, około 2,5 km na północny zachód od Mikolina.

6. Nad Nysą - naturalne starorzecze Nysy Kłodzkiej, położone równolegle do obecnego koryta rzeki wśród zwartego lasu na północy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Grądy Odrzańskie”, poniżej ujścia rzeki do Odry (gmina Lewin Brzeski). Brzegi porasta las łęgowy i ponad siedemdziesięcioletni grąd. W wodzie rośnie kotewka orzech wodny, grążel żółty i grzybień biały. Spotyka się dzięcioła średniego i muchołówkę białoszyją.

7. Puchacz - powołany w 2004 r., o powierzchni 6,6 ha, dojazd od strony Kuźnicy Katowskiej lub Lubieni (tylko rowerem). Jest to łąka na skraju lasu przy Budkowiczance, miejscami podmokła. Ciekawe rośliny: tojeść bukietowa, fiołek mokradłowy, krwawnik kichawiec, gorczycznik prosty, a ze zwierząt: motyl czerwończyk nieparek oraz ptak samotnik.

8. Jagienieckie Łąki - nieużytkowane rozległe śródleśne łąki o charakterze łąk świeżych, położone około 2 km na północny wschód od wsi Pokój. Rośnie tu chroniony storczyk kukułka szerokolistna, występuje wiele zwierząt chronionych (żaba trawna, derkacz, turkawka).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by