Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Ścieżki dydaktyczne

Okolice Wielopola i Popielowa

Ścieżka opisuje wiosenny aspekt nadodrzańskich grądów. Trasa o długości 12 km rozpoczyna się we wsi Popielów. Przebiega głównie lasami dębowo-grabowymi doliny Odry. Przy ścieżce znajdują się starorzecza (jedno z nich jest użytkiem ekologicznym) oraz pomnikowy dąb szypułkowy Klara.

    Trasa:

  Ścieżka rozpoczyna się w centrum Popielowa na przystanku PKS, obok którego znajduje się parking. Mijamy stację benzynową i idziemy drogą w kierunku Kolonii Popielowskiej. Około 300m od centrum skręcamy w lewo w boczną drogę asfaltową prowadzącą do wsi Wielopole. Mijamy kilka wolno stojących gospodarstw oraz most na rzece Brynicy i dochodzimy do skraju lasu. W tym miejscu za mostem na kanale żydówka droga asfaltowa skręca w lewo, my natomiast wędrujemy prosto skrajem 100-letniego lasu dębowo-grabowego. Znajduje się tu pierwszy przystanek ścieżki – „Grąd”. Ścieżka prowadzi cały czas w kierunku południowym i doprowadza do położonych po obu stronach drogi niewielkich stawków. W miejscu tym znajduje się przystanek drugi – „Klara”. Ścieżka przyrodnicza prowadzi między starorzeczami główną drogą, my jednak skręcamy w prawo w niewielką ścieżkę prowadzącą w stronę pomnika przyrody – liczącego około 600 lat dębu szypułkowego „Klara” Po obejrzeniu sędziwego dębu wracamy na drogę i idziemy w stronę wałów przeciwpowodziowych Odry. Ścieżka przyrodnicza przekracza wał i prowadzi drogą wzdłuż lasu w kierunku Odry. W miejscu tym znajduje się przystanek trzeci – „Nadodrzańskie łąki”. Dysponując czasem można dojść wzdłuż rzeki w stronę położonego obok mostu fragmentu lasu. W tym celu należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą wzdłuż rowu obsadzonego topolami. Znajdujący się przed mostem na Odrze niewielki fragment drzewostanu położony jest bezpośrednio przy korycie rzeki, a więc na terenach zalewowych. Nawiązuje on składem drzewostanu do łęgu – naturalnego lasu terenów zalewowych dolin rzecznych. Właściwa ścieżka skręca łukiem w lewo do kompleksu lasu dębowego. Mijamy wylesioną powierzchnię porośniętą dużą ilością trzciny – miejsce, w którym do niedawna znajdowała się uprawa topolowa. Jest to teren nieco obniżony, o większej wilgotności, tworzący duży łuk, w którego środkowej części znajduje się staw. . Kontynuujemy wędrówkę, ponownie wchodzimy do lasu i po około 200m dochodzimy do przystanku czwartego – „Rośliny wiosny”. Ścieżka prowadzi do końca kompleksu leśnego, po czym skręca granicą lasu w lewo do wałów przeciwpowodziowych. Idąc wzdłuż wałów mijamy uprawę topolową i dochodzimy do piątego przystanku – użytku ekologicznego „Gęsi Staw”. Ścieżka prowadzi drogą odchodzącą od Gęsiego Stawu w stronę widocznych zabudowań wioski Wielopole. We wsi skręcamy w lewo i dochodzimy do lasu, gdzie kończy się ścieżka. Stąd dochodzimy do centrum Popielowa.

 

Między Dąbrówką Dolną a Zawiścią

 

Tematem przewodnim 10 km ścieżki rowerowej są podmokłe łąki położone w dolinie Bogacicy oraz koło osady Szubienic. Ścieżka przylega do stawów hodowlanych, co umożliwia prowadzenie obserwacji ornitologicznych.

    Trasa:

    Ścieżka rozpoczyna się w Dąbrówce Dolnej naprzeciw budynku leśniczówki, obok której odchodzi w kierunku północnym gruntowa droga. Za zabudowaniami skręcamy w prawo, a następnie w lewo na most na rzece Bogacicy. Z łąk wjeżdżamy do lasu. Po przejechaniu fragmentu drzewostanu z 30–40 -letnią drągowiną dojeżdżamy do oddziału 110-letniej sosny. Znajduje się tu pierwszy przystanek ścieżki – „Bór sosnowy”. Mijamy bór sosnowy i dojeżdżamy do śródleśnej osady Szubienik. Z lewej strony dochodzi tu droga gminna (można nią dojechać samochodem od strony Lubnowa). Za wolnostojącym domem i ruinami dawnego gospodarstwa dochodzimy do alei 100 dębów szypułkowych. Po jej lewej stronie znajdują się rozległe podmokłe łąki, po prawej stawy hodowlane. Mniej więcej w połowie alei znajduje się drugi przystanek ścieżki – „Łąki Szubienik”. Wzdłuż alei dochodzimy do końca stawów. W miejscu tym zlokalizowany jest przystanek trzeci – „Stawy”. Mijamy stawy i wjeżdżamy do lasu. Po lewej stronie mijamy uprawę sosny, buka, dębu, brzozy i modrzewia. Nieco dalej położony jest fragment boru sosnowego, a następnie las mieszany z udziałem buka, dębu, jodły i świerka. W miejscu tym, obok okazałego dębu, znajduje się czwarty przystanek – „Pomnik przyrody”. Mijamy płynący lasem Kluczborski Strumień i wyjeżdżamy do Zawiści. Tu koło kościoła z 1927 roku skręcamy w lewo i malowniczą, mało ruchliwą szosą jedziemy przez Kopalinę i Lubnów do Domaradzkiej Kuźni. Za Lubnowem po lewej stronie drogi mijamy niewielkie pagórki. W miejscu tym zlokalizowany jest piąty przystanek ścieżki – „Wydmy”. W Domaradzkiej Kuźni skręcamy w lewo obok drewnianej karczmy z początku XIX wieku. Wjeżdżamy do Dąbrówki Dolnej, gdzie mijamy kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej z 1933 roku, po czym dojeżdżamy do miejsca, w którym rozpoczęliśmy wędrówkę.

 

Między Starościnem a Kuźnicą Dąbrowską

Ścieżka rowerowa o długości 10 km prowadzi w pobliżu stawów hodowlanych w Pieczyskach i Kuźnicy Dąbrowskiej. Otwarte tereny doliny Stobrawy, stawów oraz podmokłych olsów są wymarzonym miejscem do obserwacji ornitologicznych.
 
    Trasa:

    Ścieżka rozpoczyna się przy zabytkowym pałacu w Starościnie, gdzie znajduje się przystanek pierwszy – „Park”. Po zwiedzeniu parku jedziemy drogą w kierunku Zbicy wzdłuż malowniczej alei lipowej i po około 0,5km od granic miejscowości wjeżdżamy do lasu. Z lewej strony drogi rośnie tu dobrze zachowany fragment 80-letniego olsu. Fragmenty olsu oraz niewielkie oczka wodne spotykamy również nieco dalej po przejechaniu mostu na Szerzynie. Wyjeżdżamy z lasu, mijamy przydrożną kapliczkę pochodzącą z pierwszej połowy XIX wieku, w której znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena i dojeżdżamy do położonych po lewej stronie drogi stawów rybnych. Znajduje się tu drugi przystanek ścieżki – „Stawy w Pieczyskach”. Za przystankiem drugim kontynuujemy wędrówkę w kierunku Pieczysk. Opuszczamy Pieczyska i między polami i łąkami jedziemy do Zbicy, gdzie skręcamy w prawo w stronę Kuźnicy Dąbrowskiej. Między Zbicą a Kuźnicą Dąbrowską biegną dwie drogi. Możemy jechać szosą lub około 100 za wioską skręcić w gruntową drogę w prawo. Po około 200m droga gruntowa doprowadza do rzeki Stobrawy i wzdłuż niej do Kuźnicy Dąbrowskiej. W Kuźnicy Dąbrowskiej przecinamy kolejny raz Stobrawę i dojeżdżamy do stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej.

    Znajduje się tu trzeci przystanek – „Stawy w Kuźnicy” będący najważniejszym punktem obserwacji ptaków wodno-błotnych na ścieżce. Za stawem skręcamy z drogi asfaltowej w prawo i idziemy kilkaset metrów do zabudowań leśniczówki. Tu skręcamy w lewo na most i kierujemy się w stronę widocznego w oddali lasu. Po obu stronach drogi rosną podmokłe lasy, w których dominuje zatopiona w śródleśnych oczkach wodnych olsza. Znajduje się tu czwarty przystanek ścieżki – „Ols”. Mijamy podmokłe tereny położone przy stawach, teren nieco wznosi się i miejsce olsów zajmują sośniny. Po jakimś czasie wychodzimy z lasu i przed nami roztacza się opadający lekko w dół krajobraz łąk i śródpolnych zadrzewień. Tu zlokalizowany jest piąty przystanek ścieżki – „Wydmy”. Z przystanku piątego kierujemy się polną drogą w stronę widocznej w oddali wioski. Po drodze mijamy kolejną wydmę, z której pozyskuje się piasek i dochodzimy do Starościna.

 

W Dąbrówce Łubniańskiej

Tematem przewodnim ścieżki są wydmy - często spotykany element krajobrazu parku. Trasa o długości 4,5 km rozpoczyna się przy parkingu leśnym za Dąbrówką Łubiańską. Pierwsza część prowadzi terenami leśnymi porośniętymi głównie przez bory sosnowe, część druga polami w dolinie Brynicy.

        Trasa:

        Wędrówkę rozpoczynamy na parkingu leśnym przy drodze z Dąbrówki Łubniańskiej do Mańczoka. Stąd drogą prowadzącą borem sosnowym (oddz. 224) idziemy w kierunku zachodnim, w stronę kapliczki „Studzionka”. Po prawej stronie drogi mijamy duży kompleks wzniesień rozciągających się szerokim łukiem na długości około 4,5 km. . Pagórki te, będące wynikiem działania wiatru, są głównym tematem omawianym na pierwszym przystanku ścieżki – „Wydmy”. W miejscu, w którym zlokalizowany jest przystanek, do lat 90-tych ubiegłego wieku wybierany był piasek. Wyrobisko przecięło wydmę na pół dzięki czemu możemy obserwować jej przekrój poprzeczny – wznoszącą się na wysokość około 10m skarpę. Za przystankiem pierwszym ścieżka prowadzi wzdłuż kilkunastoletniego młodnika sosnowego po prawej stronie oraz kilkudziesięcioletniego drzewostanu sosnowego po lewej (oddz. 225). Po około 200m dochodzimy do kapliczki, przy której znajduje się drugi przystanek ścieżki – „Studzionka”. Za Studzionką kontynuujemy wędrówkę w tym samym kierunku wzdłuż młodnika sosnowego po prawej i lasu olszowego po lewej stronie drogi. Mijamy odchodzącą w prawo drogę ułożoną z betonowych płyt, prowadzącą do niewielkiego oczka wodnego zlokalizowanego w opisanym wcześniej dawnym wyrobisku piasku. Mijamy miejsce, w którym znajdują się mrowiska i dochodzimy do ogrodzonych siatką upraw leśnych oraz ambony myśliwskiej. Przed nami ponowne spotkanie z wydmą i najbardziej malowniczy odcinek wędrówki (oddz. 228). Znajduje się tu przystanek trzeci – „Bór sosnowy”. Na granicy oddziału 228 dochodzimy do drogi biegnącej w poprzek dotychczasowego kierunku marszu. Skręcamy w lewo i wychodzimy na łąki położone w dolinie Brynicy. Po wyjściu z lasu droga skręca lekko w lewo i dochodzi do rzeki. W miejscu tym znajduje się przystanek czwarty – „Brynica” Ostatni odcinek ścieżki prowadzi malowniczo położoną wśród łąk i pól drogą mijając rosnące z rzadka krzaki wierzby iwy, osiki, głogu jednoszyjkowego, dzikiej róży, gruszy i jeżyn. Zbiorowiska łąkowe oraz zwierzęta spotykane na łąkach i wśród upraw omówione są na ostatnim przystanku ścieżki – „Łąki”. Polna droga doprowadza do zabudowań Dąbrówki Łubniańskiej. Na szosie skręcamy w lewo i dochodzimy do leśnego parkingu.

 

Między Murowem a Zagwiździem

Ścieżka o długości 8 km prowadzi malowniczą doliną rzeki Budkowiczanka. Pierwsza część wzdłuż zarastającego nieczynnego kanału porośniętego roślinnością wodną i bagienną. Druga, brzegiem rzeki przez las liściasty z bogatym runem leśnym. Atrakcją ścieżki jest średniowieczne grodzisko i zabytkowa kuźnia.

    Trasa:

 

    Ścieżka rozpoczyna się koło budynku urzędu gminy naprzeciw dawnej stacji kolejowej. Ulicą Wolności (znajduje się tu mapa gminy Murów) idziemy w stronę centrum miejscowości. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Lipową, prowadzącą w stronę mostu na Budkowiczance. Mijamy most i naprzeciw dużego budynku skręcamy w prawo w gruntową drogę prowadzącą wzdłuż boru sosnowego. Po prawej stronie przylegają do kanału łąki oraz porośnięte turzycami i sitami torfowiska. W miejscu tym znajduje się pierwszy przystanek ścieżki – „Kanał”. W połowie drogi między Murowem a Zagwiździem dochodzimy do skraju wydmy. Miejsce, w którym jesteśmy znajduje się na południowym ramieniu wygiętego łukowato z pd.-wsch. na pd.-zach. wyniesienia. Po obejrzeniu wydmy kontynuujemy wędrówkę drogą wzdłuż kanału. Po przejściu około 1km dochodzimy do zabudowań zabytkowej młotowni w Zagwiździu, drugiego przystanku ścieżki – „Kuźnia”. Po obejrzeniu kuźni przechodzimy z powrotem przez most i kierujemy się w prawo do zabudowań Zagwiździa. Odtąd towarzyszyć nam będą czerwone znaki szlaku turystycznego. Po dojściu do szosy skręcamy w prawo w ul. Górki i dochodzimy do ciekawego pod względem architektonicznym kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowanego w latach 1920–21. Mijamy most na Budkowiczance, przy którym z lewej strony znajduje się niewielki zalew. Za mostem skręcamy w prawo, idziemy ul. Murowską i po około 500m na wysokości posesji nr 25 skręcamy w prawo (cały czas towarzyszy nam czerwony szlak turystyczny). Ścieżka dochodzi do lasu, w którym usytuowany jest trzeci przystanek – „Las liściasty”. . Idąc dalej lasem dwukrotnie mijamy ogrodzone powierzchnie z podrostami buka, grabu i dębu. Przy jednym z nich znajduje się czwarty przystanek ścieżki – „Odnowienia”. Tuż przed zabudowaniami Murowa dochodzimy do znacznych rozmiarów kopca będącego pozostałością średniowiecznego grodziska pochodzącego z XIII–XIV w. Usytuowany jest tu piąty przystanek ścieżki – „Grodzisko”. Za grodziskiem skręcamy w ul. Polną i idziemy wzdłuż zabudowań Murowa. Dochodzimy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo i idąc brzegiem lasu dochodzimy do ulicy Wolności. Skręcamy w prawo i docieramy do parkingu przy budynku Urzędu Gminy, przy którym rozpoczynaliśmy wędrówkę.

 

Okolica Ładzy

  Ścieżka poświęcona borom sosnowym, które są dominującym typem zbiorowisk leśnych parku. Ścieżka posiada dwa warianty - pieszy (o długości 5 km) i rowerowy (12 km). Początek ścieżki znajduje się przy budynku siedziby Stobrawskiego PK w Ładzy. Wariant pieszy rozpoczyna się przy szosie Ładza – Popielów (konieczny dojazd autokarem) i kończy w Ładzy. Jego długość wynosi 4,5 km. Osoby, które przyjadą samochodami, mogą zostawić je na parkingu przed siedzibą parku. Ścieżka została opracowana wspólnie z Nadleśnictwem Kup, które w pierwszej części trasy postawiło dodatkowe 8 tablic. Ścieżka rowerowa rozpoczyna się przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy mieszczącej się w dawnej szkole podstawowej (ul. Reymonta 3).

 

     Trasa:

    Z Ładzy jedziemy w kierunku Popielowa i po przejechaniu około 1km skręcamy z szosy w szeroką drogę leśną w lewo – w bór sosnowy, który będzie towarzyszył nam prawie do końca wędrówki (z prawej strony szosy wisi na drzewie niewielka kapliczka). W miejscu tym rozpoczyna się piesza wersja ścieżki. Na odcinku najbliższych 4,5 kilometrów znajduje się 8 tablic przygotowanych przez Nadleśnictwo Kup wyjaśniających zagadnienia związane z gospodarką leśną: ogólny opis nadleśnictwa, wydma, torfowisko, siedliska leśne, lasotwórcze gatunki drzew, sposoby i rodzaje pozyskiwanego drewna, rębnie oraz odnawianie lasu. W mijanym borze sośnie towarzyszy podrost buka (po prawej stronie) oraz świerka (po lewej stronie drogi). Tu też znajduje się pierwszy przystanek - „Sosny”. Leśna droga przecina niewielką wydmę, mija nasadzenia sosny i po około 750m od szosy, przy słupku oddziałowym 3/146, skręca w drogę odchodzącą w lewo. Bezpośrednio za skrętem droga rozwidla się. Wybieramy prawą odnogę prowadzącą lekko pod górę. Mijamy wyraźną w terenie linię wysokiego napięcia i po przejechaniu około 1km dojeżdżamy do zrębu zupełnego (za kilka lat będzie w tym miejscu młodnik). W tym miejscu rozdziela się pieszy i rowerowy wariant ścieżki. Osoby idącą pieszo, za zrębem, a w przyszłości młodnikiem, skręcają w lewo. Mają do przejścia kilkusetmetrowy odcinek podmokłej miejscami drogi. Nagrodą za trud jest jednak możliwość obejrzenia 200-letniego boru sosnowego. Za borem sosnowym idziemy prosto, przecinamy linię oddziałową i po 50m skręcamy w prawo w wąską ścieżkę prowadzącą do zabudowań Ładzy. Jadąc ścieżką rowerową skręcamy w prawo i jedziemy około 750 m drogą w kierunku południowym. Mijamy niewielką wydmę i dojeżdżamy do przystanku drugiego ścieżki – „Rośliny borów” –położonego przy skrzyżowania dróg leśnych. Mijamy przystanek i dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania dróg leśnych. W miejscu tym trasa ścieżki przyrodniczej skręca w lewo. Warto jednak na chwilę przejechać około 150 metrów w prawo. Znajduje się tu kamień – pomnik upamiętniający leśniczego Willego Mülera zabitego w tym miejscu przez kłusownika. Otoczony kilkoma dębami czerwonymi pomnik pochodzi z 1925 roku. Wracamy na ścieżkę i jedziemy drogą leśną w kierunku szosy Kup – Pokój. . Po dojechaniu do szosy (uwaga, droga wojewódzka) jedziemy na wprost drogą asfaltową prowadzącą w kierunku Murowa. Po około 1km od skrzyżowania odchodzą w lewo dwie drogi leśne. Wybieramy prawą i po przejechaniu około 1km dojeżdżamy do szutrowej drogi łączącej Ładzę z Grabczokiem. Tu skręcamy w lewo i po przejechaniu około 500m dojeżdżamy do przystanku trzeciego – „Wydmy”. Kilkadziesiąt metrów na północ od drogi znajduje się brzeg zespołu wydm, z których największa osiąga 165,8m n.p.m. i jest doskonałym punktem widokowym. Warto więc przejść kilkadziesiąt metrów w głąb lasu do południowego ramienia ciągnącej się po łuku trzy-kilometrowej wydmy. Po obejrzeniu wydmy wracamy na główną drogę, jedziemy nią z powrotem około 1km i na granicy oddz. 41 skręcamy w lewo. W miejscu, w którym droga przecina niewielkie łąki znajduje się czwarty przystanek naszej wędrówki – „Śródleśne łąki”. Dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych dróg i skręcamy w lewo w kierunku szosy Kup – Pokój. Po drodze w oddziale 42 mijamy niewielką wilgotna łąkę. Cały czas dominującym zbiorowiskiem leśnym jest bór sosnowy, a miejscami szczególnie po lewej stronie drogi, jako podrost występuje buk zwyczajny. W miejscu tym zlokalizowany jest piąty przystanek ścieżki – „Podrost buka”. Po dojechaniu do szosy skręcamy w prawo, jedziemy nią około 100m i skręcamy w polną drogę w lewo. Na tym kończy się leśny etap naszej wędrówki. Ostatni odcinek prowadzi terenami otwartymi. Droga doprowadza nas do zabudowań Ładzy i do siedziby SPK gdzie kończy się ścieżka. Uzupełnieniem wędrówki w lasach w okolicach Ładzy może być wizyta w izbie leśnej Nadleśnictwa Kup, w której zgromadzono eksponaty związane z historią nadleśnictwa oraz środowiskiem przyrodniczym lasu.

 

 Okolice Wronowa

Krótka 5 km ścieżka poprowadzona w kompleksie leśnym przylegającym do Nysy Kłodzkiej. Dzięki bliskości meandrującej i ciągle aktywnej rzeki przedstawiono szczegółowo proces powstawania starorzeczy. Pobyt w okolicach Wronowa może być okazją do zwiedzenia większego fragmentu doliny Nysy Kłodzkiej.

    Trasa:

 

    Ścieżka rozpoczyna się na przystanku PKS we Wronowie, skąd idziemy w stronę zabudowań zespołu pałacowo – parkowego. Na wysokości pałacu ulica skręca w lewo, w stronę osady Kopanie, my natomiast idziemy prosto drogą gruntową wzdłuż ogrodzenia w kierunku wałów przeciwpowodziowych. Po dojściu do wałów skręcamy w prawo i po przejściu około 50 metrów dochodzimy do okazałego dębu szypułkowego. Znajduje się tu pierwszy przystanek ścieżki – „Dąb”. Przy dębie ścieżka skręca w lewo do kompleksu leśnego położonego w dolinie Nysy Kłodzkiej. Przecina fragment wypełnionego wodą starorzecza, nad brzegami którego rosną okazałe dęby szypułkowe. Idziemy wzdłuż wydłużonego obniżenia terenu, będącego pozbawionym przez większą część roku wody starorzeczem. Dochodzimy do niewielkiego stawku przed którym znajduje się rozgałęzienie dróg. Skręcamy w lewo, a następnie po kilkunastu metrach w prawo. Odtąd wędrujemy równolegle do doliny Nysy Kłodzkiej. W drzewostanie odnajdziemy pojedyncze obumarłe stojące i leżące pnie drzew, którym poświęcony jest drugi przystanek – „Martwe drzewa”. W połowie leśnego odcinka ścieżki mijamy fragment lasu znacznie odbiegającego pokrojem i składem gatunkowym. Rosną tu jednowiekowe drzewa posadzone w równych rzędach. W miejscu tym położony jest trzeci przystanek – „Topole”. Dotychczas ścieżka prowadziła w odległości około 100m od Nysy Kłodzkiej. Mijamy jednak uprawę dębową i dochodzimy do brzegu rzeki. W miejscu tym znajduje się czwarty przystanek – „Rzeka”. Ścieżka skręca w lewo wzdłuż ściany lasu, a po 200 metrach w prawo w stronę zabudowań Wronowa. Przed wioską zlokalizowany jest piąty przystanek ścieżki – „Starorzecza”. Po wyjściu z lasu (za przystankiem czwartym) możemy również iść prosto wzdłuż brzegu Nysy Kłodzkiej. Przechodzimy przez kolejną plantację topolową i idziemy niewielką ścieżką prowadzącą brzegiem rzeki (latem ścieżka może być zarośnięta). W odległości około 200m znajduje się zakole Nysy Kłodzkiej z dobrze widoczną wysoką skarpą podmywaną przez wodę, która jest świadectwem współczesnego życia rzeki oraz obrazuje proces formowania starorzeczy. Po obejrzeniu skarpy wracamy drogą w kierunku zachodnim wzdłuż alei wysokich drzew topól euramerykańskich ‘Marilandica’, potocznie zwanych holenderskimi Po lewej stronie drogi znajduje się starorzecze. Droga wzdłuż starorzecza łączy się z drogą prowadzącą od strony lasu (właściwą ścieżką przyrodniczą). Do centrum wioski możemy dojść drogą lub skręcić w lewo na wał przeciwpowodziowy obchodząc od tyłu kompleks parkowo – pałacowy. Krótka 5 km ścieżka poprowadzona w kompleksie leśnym przylegającym do Nysy Kłodzkiej. Dzięki bliskości meandrującej i ciągle aktywnej rzeki przedstawiono szczegółowo proces powstawania starorzeczy. Pobyt w okolicach Wronowa może być okazją do zwiedzenia większego fragmentu doliny Nysy Kłodzkiej.

 

Okolice Nowych Kolni

Ścieżka o długości 5 km prowadzi otwartymi terenami łąk i pól na terenie międzywała Odry i Stobrawy. Atrakcję ścieżki stanowią liczne starorzecza (ze stanowiskami kotewki i salwinii) oraz podmokłe łąki i turzycowiska. Doskonała ścieżka do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

    Trasa:

 

    Ścieżka rozpoczyna się we wsi Nowe Kolnie na skrzyżowaniu dróg przy przystanku autobusowym. Stąd idziemy drogą kilkadziesiąt metrów w stronę Stobrawy i naprzeciw niewielkiego stawku skręcamy w prawo. Przechodzimy przez wał przeciwpowodziowy. Po przejściu wału droga prowadzi łąkami w kierunku widocznych w oddali starorzeczy. Dochodzimy do jednego z nich – wydłużonego starorzecza, przy którym znajduje się pierwszy przystanek naszej ścieżki – „Rogalik”. Przy północnym krańcu Rogalika skręcamy z dotychczasowej drogi w lewo w stronę rzeki Stobrawy. Przy rzece skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż jej koryta. Z prawej strony wciąż towarzyszą nam łąki i pola uprawne, a z lewej rosnące nad rzeką krzewy. Podchodzimy do miejsca, w którym Stobrawa – rzeka, od której wyprowadzono nazwę parku, wpada do Odry. Znajduje się tu drugi przystanek – „Odra”. Od przystanku drugiego ścieżka prowadzi drogą wzdłuż Odry. Około 1km za przystankiem droga prowadząca wzdłuż Odry skręca w prawo do zadrzewienia składającego się z wierzb i szakłaka. Za zadrzewieniem skręcamy po skosie w lewo i idziemy ścieżką przez łąki w kierunku widocznego w oddali wału przeciwpowodziowego. Skręcamy w prawo i idziemy drogą między wałem a malowniczym starorzeczem, przy brzegach którego zlokalizowany jest trzeci przystanek ścieżki – „Rośliny wodne”. Za przystankiem trzecim droga omija łukiem niewielki lasek i dochodzi do kolejnych dwóch starorzeczy. Obok jednego z nich znajduje się czwarty przystanek ścieżki – „Płazy”. Ostatni odcinek ścieżki do Nowych Kolni prowadzi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Znajduje się tu przystanek piąty – „Murawy”. Po zapoznaniu się z roślinnością i owadami muraw skręcamy w lewo, przechodzimy przez wał przeciwpowodziowy i dochodzimy do Nowych Kolni.

 

Ścieżka w okolicy Krzywej Góry

Ścieżka o długości 5 km prowadzi doliną Budkowiczanki przez teren stanowiący mozaikę łąk, lasów i wydm. Jest dogodnym miejscem do obserwacji ptaków drapieżnych, a jej dodatkową atrakcją jest dobrze zachowane średniowieczne grodzisko.

       Trasa:

 

    Ścieżka rozpoczyna się po lewej stronie drogi przy ostatnim zabudowaniu wsi Krzywa Góra, jadąc od strony Opola drogą na Namysłów. Kierujemy się prosto drogą gruntową mając po lewej stronie bór sosnowy a po prawej widok na dolinę Budkowiczanki. Po ok. 500 m docieramy do pierwszego przystanku - „Wydmy”. Od tego miejsca ścieżka prowadzi lasem. W miejscu gdzie bór sosnowy zaczyna przechodzić w las mieszany dochodzimy do masywnego wzniesienia otoczonego wałem i fosą gdzie znajduje się drugi przystanek - „Grodzisko”. Idąc dalej prosto dochodzimy do otwartej przestrzeni będącej mozaiką łąk i zadrzewień gdzie zlokalizowany jest trzeci przystanek - „Łąki”. Z tego miejsca droga prowadzi nas do mostu i jazu na rzece Budkowiczance. Przechodzimy na drugą stronę rzeki i skręcamy w prawo na podłużne wzniesienie idąc najpierw po piasku, a następnie wchodzimy do zadrzewienia sosnowego. Po przejściu ok. 100m grzbietem wzniesienia skręcamy w prawo w kierunku kanału zasilającego zlokalizowane w pobliżu stawy hodowlane. Idąc prosto, wzdłuż kanału, docieramy do malowniczo położonego zbiornika wodnego gdzie znajduje się czwarty przystanek ścieżki - „Stawek”. W tym miejscu zawracamy i kierujemy się z powrotem do jazu i mostku lecz nie przechodzimy na drugą stronę tylko kierujemy się wąską ścieżką wzdłuż Budkowiczanki. Przez najbliższy kilometr będziemy mogli przyjrzeć się z bliska rzece i jej mieszkańcom oraz podziwiać wiekowe wierzby i olsze oraz dęby rosnące wzdłuż jej brzegów. Po dojściu do drugiego mostku przechodzimy nim na drugą stronę i kierujemy się polną drogę w kierunku położonego przed nami lasu. Dochodzimy do przystanku pierwszego, skręcamy w prawo i wracamy do Krzywej Góry. Przeszliśmy ok. 5 km. Istnieje także możliwość dojścia do ścieżki z siedziby parku w Ładzy. W tym celu kierujemy się z budynku w lewo drogą gruntową i idziemy cały czas prosto, mijając ostatnie zabudowania wsi, a następnie pasiekę zlokalizowaną wśród łąk. Po ok. 1,5 km skręcamy w lewo, a następnie po dalszych 500 m w prawo. Droga zaprowadzi nas do drugiego mostku na ścieżce, który przechodzimy i kierujemy się na wprost w stronę lasu do pierwszego przystanku - „Wydmy”. Ścieżka wydłuża się wtedy do ok. 9 km.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by