Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Rośliny

Na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” występuje ponad 500 gatunków roślin naczyniowych. Charakterystyczne dla Parku są gatunki górskie: jaskier platanolistny, szarota norweska i wiciokrzew czarny. Notowane są 33 gatunki chronione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)

Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą:
1.    Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
2.    Kruszczyk połabski Epipactis albensis
3.    Kukułka Fuchsa Dactylorhiza Fuchsii
4.    Lilia złotogłów Lilium martagon
5.    Listera jajowata Listera ovata
6.    Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum
7.    Storczyk męski Orchis mascula

Gatunki roślin objęte ochroną częściową:
1.    Centuria pospolita Centaurium erythraea
2.    Centuria nadobna Centaurium pulchellum
3.    Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum
4.    Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
5.    Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
6.    Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
7.    Gruszyczka mniejsza Pyrola minor
8.    Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
9.    Kukułka plamista Dactylorhiza maculata
10.    Kukułka szerokolistna Dactylorhiza maialis
11.    Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
12.    Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
13.    Parzydło leśne Aruncus silvestris
14.    Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
15.    Podkolan biały Platanthera bifolia
16.    Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
17.    Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant
18.    Pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna
19.    Pierwiosnek wyniosły Primula elatior
20.    Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
21.    Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum
22.    Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
23.    Wilżyna bezbronna Ononis arvensis
24.    Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
25.    Zanokcica północna Asplenium septentrionale
26.    Zaraza żółta Orobanche flava

Na terenie Parku występują chronione siedliska przyrodnicze, takie jak: ziołorośla górskie i nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, ściany skalne, kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, lasy klonowo-lipowe, kwaśne dąbrowy i łęgi. Wśród ekosystemów leśnych najcenniejsze są położone w dolinach rzecznych i na terenach źródliskowych olsy i łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe, grądy, kwaśne buczyny górskie, żyzne buczyny niżowe i sudeckie, lasy klonowo-lipowe, podgórskie acydofilne lasy dębowe i wilgotne dąbrowy, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe, górnoreglowe świerczyny i łęgi wierzbowe. Wśród ekosystemów wodnych najbardziej wartościowe przyrodniczo są zespoły jaskrów wodnych. Lądowe ekosystemy nieleśne tworzą m.in. zbiorowiska naskalne - zespoły zanokcicy skalnej, murowej i północnej, zbiorowiska zaroślowe, zbiorowiska łąkowe i ziołorośla górskie. Najcenniejszymi pod względem florystycznym obszarami Parku są: dolina Sarniego Potoku i jego dopływów, kamieniołom „Dewon”, szczyt Biskupiej Kopy, grzbiet Olszaka, tereny rezerwatów przyrody i dolina Bystrego Potoku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by