Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Walory kulturowe

Potencjał kulturowy regionu wynika z posiadanych licznych obiektów materialnych, ściśle związanych z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia – czyli zabytków.
Warunkiem uznania obiektu za zabytek jest posiadanie jednej z trzech wartości : historycznej , artystycznej lub naukowej.
Na gruncie ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz.1446) wyróżnia się trzy główne grupy zabytków:

- zabytki nieruchome będące krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami i ogrodami  oraz miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
- zabytki ruchome będące w szczególności dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcjami stanowiącymi zbiór przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które je tworzyły,  numizmatami oraz pamiątkami historycznymi a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, wytworami techniki (maszyny, urządzenia, środki transportu), instrumentami muzycznymi, materiałami bibliotecznymi nie wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego, wytworami sztuki ludowej i rękodzieła, przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
- zabytki archeologiczne które z kolei dzielimy na :
  * ruchome - są to przedmioty związane z działalnością człowieka takie jak naczynia,    narzędzia, ozdoby, broń itp.
  * nieruchome (stanowiska archeologiczne) obszary w których występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem (bezpośrednim   otoczeniem, układem warstw glebowych) grodziska, cmentarzyska, pozostałości osad, nawarstwianie miast itp.

Prawnymi formami ochrony zabytków są :
- wpis do rejestru zabytków;
- uznanie za pomnik historii;
- utworzenie parku kulturowego;
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego otuliny znajduje się wiele obiektów zabytkowych będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego jednak tylko nieliczne figurują w rejestrze zabytków.
Obecnie na terenie Parku znajdują się 22 takie obiekty, są to :
zabytki nieruchome
- w Gminie Głuchołazy  
1. dawny dom zdrojowy, obecnie Ośrodek Caritas „SKOWRONEK” przy ul. Gen. Andersa 74 w Głuchołazach nr rej. A-2382/98 z dnia 7.07.1998 r.
2. dawny pensjonat ogrodowy, obecnie Ośrodek Caritas przy ul. Gen. Andersa 76 w Głuchołazach nr rej. A-98/2009 z dnia 10.08.2009 r.
3. park sanatoryjny w Głuchołazach nr rej. P-62/57 z dnia 25.11.1957 r.
4. kościół p.w. św. Bartłomieja w Jarnołtówku nr rej. A-59/2008 z dnia 29.02.2008 r.
5. młyn wodny, obecnie dom mieszkalny nr 115 w Jarnołtówku , nr rej. 1669/66 z dnia 23.09.1966 r.
6. dom zdrojowy „ALEKSANDRÓWKA” w Jarnołtówku nr rej. A-204/2013 z dnia 5.06.2013 r.
-  zespół dworski w Jarnołtówku:
7. dwór  nr rej. 933/64 z dnia 3.06.1964 r.
8. oficyna dworska  nr rej. 933/64 z dnia 3.06.1964 r.
9. park dworski nr rej. 933/64 z dnia 3.06.1964 r. ( 83/83 z dnia 15.09.1983 r.)
- w Gminie Prudnik
10. ruina klasztoru o.o. Kapucynów na Kaplicznej Górze (Święconce) w Prudniku nr rej. 518/58 z dnia 15.11.1958 r.
11. kaplica przydrożna w Dębowcu nr rej. 361/58 z dnia 1.06.1958 r.
12. kaplica przydrożna w Wieszczynie (przysiółek Dębowca) nr rej. 489/58 z dnia 15.10.1958 r.
zabytki ruchome
13. zespół 16 kapliczek z obrazami- Stacje Drogi Krzyżowej Głuchołazy-Podlesie, Gmina Głuchołazy nr rej. Ks.B.t.II - 146/08
14. wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Jarnołtówku w tym między innymi marmurowa chrzcielnica z kartuszem z XVII/XVIII wieku, marmurowa płyta z inskrypcją dotyczącą fundacji poprzedniego kościoła, ołtarze, ambona, konfesjonał itd. Gmina Głuchołazy nr rej. Ks.B.t.V – 794/1/11/89
15. kropielnica przy plebanii kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Jarnołtówku,Gmina Głuchołazy nr rej. Ks.B.t.V – 795/89
16. chorągiewka na plebanii kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Jarnołtówku,Gmina Głuchołazy nr rej. Ks.B.t.V – 796/89
17. rzeźba Św. Jana Nepomucena umieszczona na postumencie w Jarnołtówku, Gmina Głuchołazy nr rej. Ks.B.t.V - 797/89
zabytki archeologiczne (stanowiska archeologiczne)
18. zespół zabytków związanych z działalnością górniczą (wydobywanie złota) w średniowieczu zlokalizowany na gruntach miasta Głuchołazy i wsi Podlesie       nr rej. A-1013/96 z dnia 21.06.1996 r.                                                             
19. grodzisko stożkowe zlokalizowane na gruntach miasta Prudnik nr rej. A-1103/99 z dnia 15.03.1999 r.
20. grodzisko zlokalizowane na Górze Okopowa, grunty miasta Prudnik nr rej. A-1104/99 z dnia 15.03.1999 r.
21. grodzisko zlokalizowane na Górze Okopowa, grunty miasta Prudnik nr rej. A-1105/99 z dnia 15.03.1999 r.
22. grodzisko – zamczysko zlokalizowane na Górze Zamkowej, grunty wsi Pokrzywna nr rej. A-1106/99 z dnia 15.03.1999 r.

W otulinie Parku zlokalizowanych jest 15 zabytków wpisanych do rejestru, są to :
zabytki nieruchome
- w Gminie Prudnik
1. kaplica przydrożna (ul. Poniatowskiego) w Prudniku (Lipy) nr rej. 317/58 z dnia 15.11.1958 r. (1995/73 z dnia 30.01.1973 r.)
2. kaplica przydrożna (przy domu nr 13) w Moszczance nr rej. 320/58 z dnia 1.03.1958 r.
3. szkoła ewangelicka, obecnie dom mieszkalny nr 269 w Moszczance nr rej. 1760/66 z dnia 6.10.1966 r.
4. kapliczka przydrożna (przy ul. Nad Złotym Potokiem, dom nr 92) w Łące Prudnickiej,nr rej. 318/58 z dnia 1.03.1958 r.
- w Gminie Głuchołazy
5. dwór w Konradowie - Starowicach nr rej. 1024/67 z dnia 1.03.1967 r.
- w Gminie Lubrza, we wsi Trzebina
6. kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nr rej. 535/58 z dnia 15.11.1958 r.
7. kapliczka (przy kościele) nr rej.576/59 z dnia 1.07.1959 r.
8. kapliczka przy domu nr 128, nr rej. 508/58 z dnia 15.11.1958 r. (575/59 z dnia 1.07.1959 r.)
9. kapliczka przy domu nr 115, nr rej. 509/58 z dnia 15.11.1958 r. (581/59 z dnia 1.07.1959 r.)
- zespół pałacowy :
10. ruina pałacu nr rej. 534/58 z dnia 15.11.1958 r.
11. budynek bramny (ob. spichlerz) nr rej. 1955/72 z dnia 29.02.1972 r.
12. kapliczka (przy murze obwodowym) nr rej. 367/58 z dnia 1.06.1958 r. (574/59 z dnia 1.07.1059 r.; 1955/72 z dnia 29.02.1972 r.)
13. fragment muru obwodowego nr rej. 1955/72 z dnia 29.02.1972 r.
14. park nr rej. 92/84 z dnia 14.01.1984 r.
zabytki ruchome
15. rzeźba Św. Jana Nepomucena przy murze obwodowym, na postumencie we wsi Trzebina, Gmina Lubrza nr rej. Ks.B.t.I - 115/58

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by