Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Pomnik Historii

Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r.. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do elitarnego grona pomników historii dołączane są  obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Do dziś ( lipiec 2015) to najwyższe wyróżnienie nadano ponad 70 zabytkom.

"Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy" uznany został za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 roku. ZOBACZ

Góra Św. Anny stanowi przykład integralnego, dowartościowanego artystycznie i kultowo zespolenia zasobów przyrody z twórczą działalnością człowieka. Miejscowość ta łączy w sobie równie wybitne i uniwersalne wartości przyrodnicze i kulturowe. Jest wielowiekowym  ośrodkiem kulturotwórczym, kultowym i politycznym mocno oddziaływującym na społeczność Śląska. Góra Św. Anny jest magnesem przyciągającym turystów i pielgrzymów. Rocznie przybywa tutaj pod 300 do 500 tys. odwiedzających.


Początki miejscowości sięgają  XV wieku, wówczas Strzałowie, właściciele pobliskiej Poręby, ufundowali ok. 1480 roku drewniany kościół p.w. św. Jerzego zwaną wówczas Górą Chełm.  Na początku XVII w.  w annogórskim kościele z polecenia  baronowej Kochcickiej umieszczono figurę – relikwiarz Św. Anny Samotrzeciej. Rozwój kultu religijnego związanego z tą  cudowną figurką spowodował późniejszy rozwój wsi.  Ród  Gaszynów, posiadający Górę Św. Anny od 1637r, sprowadził franciszkanów z Małopolski w celu zapewnienia właściwej opieki relikwiom Św. Anny. Również z  fundacji Gaszynów w latach 1700-1709 na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej, zbudowano tu 3 duże i 30 mniejszych kaplic ku czci Męki Pańskiej. Później dobudowano kilka dalszych poświęconych Matce Bożej. Obchody kalwaryjskie odbywają się tutaj nieprzerwanie i niezmiennie od 1764r. .W II połowie XVIII wieku w miejsce stuletniego drewnianego klasztoru franciszkanów zbudowano obecny oraz przebudowano kościół. Z czasem Góra Św. Anny stała się centralnym miejscem życia religijnego na Śląsku. Na początku XX wieku  wybudowano Grotę Lurdzką w miejscu kamieniołomu nefelinitów oraz Dom Pielgrzyma. Działały tutaj liczne oficyny wydające książki oraz wydawnictwa religijne. Góra Św. Anny jako symbol III powstania śląskiego posiadała także doniosłe znaczenie polityczne dla obu walczących stron. W tym czasie (1921 r.) rejon ten był centralnym odcinkiem działań zbrojnych, które w sposób decydujący wpłynęły na ostateczny wynik zmagań i późniejszy podział Śląska. W latach 1934-1938 na terenie nieczynnego kamieniołomu wapieni powstało niemiecko-nazistowskie Miejsce Pamięci Narodowej, w skład którego wchodziło mauzoleum oraz amfiteatr skalny, zaprojektowany na 30 tys. miejsc. Jednakże zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. pomnik-mauzoleum wyburzono, a w jego miejscu w roku 1955 stanął, zaprojektowany przez Xawerego Dunikowskiego, Pomnik Czynu Powstańczego upamiętniający powstańców śląskich.


Góra Św. Anny posiada 75 zabytków kultury, głównie sakralnej o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. Uzupełnieniem równorzędnym dla nagromadzonej tu dużej ilości zabytków jest unikalna przyroda ożywiona i nieożywiona. Annogórski przyrodniczy krajobraz to pola uprawne, poprzedzielane pasami zadrzewień i sadami, głównie czereśniowymi. Niewielkie, mozaikowate powierzchnie leśne zdominowane są przez wiekowe lasy bukowe, w których można spotkać wiele interesujących gatunków rodzimej flory.
W miejscowości najciekawszym z geologicznego punku widzenia miejscem jest rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Św. Anny” i znajdujące się obok, specjalnie zaprojektowane i udostępnione do zwiedzania - geostanowisko nefelinitów. Rezerwat geologiczny utworzono w 1971 r. w części dawnego wyrobiska po eksploatacji nefelinitu i wapieni. Na niewielkiej powierzchni (5 ha) występuje ciekawa i skomplikowana budowa geologiczna z wyjątkową roślinnością.

Przez miejscowość Góra św. Anny przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe, jest również ważnym punktem europejskiego, pieszego szlaku pątniczego i kulturowego - Drogi św. Jakuba.
W ostatnim czasie Góra Św. Anny była miejscem kilku wielkich uroczystości religijnych: jubileusz 500–lecia istnienia sanktuarium, wizyta Papieża Jana Pawła II, 750-lecie obecności Zakonu Ojców Franciszkanów na Śląsku, 300-lecia istnienia kalwarii, 100-lecia koronacji figurki św. Anny Samotrzeciej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by