Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

W dniu 04.03.2008r w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Spotkały się na nim trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące parki należące do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Były to: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich reprezentująca PK „Góra Św. Anny”; drużyna z PG nr 2 w Bogacicy reprezentująca Stobrawski PK oraz drużyna z PG nr 1 w Prudniku reprezentująca PK „Góry Opawskie”. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania testy z wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody oraz opolskich parków krajobrazowych. Musieli tu m.in. rozpoznać tropy zwierząt, odczytać mapę pogody, wykazać się znajomością biologii węży, a także wskazać rezerwat w który rośnie rozchodnik biały, czy zlokalizować rezerwat „Cicha Dolina”. Po tych niełatwych zadaniach przyszła kolej na etap drugi, polegający na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Gdy uczniowie uporali się z rozpoznawaniem gatunków, udali się do Muzeum Czynu Powstańczego na wystawę „Papugi Świata”, a jury w tym czasie przystąpiło do sprawdzania prac. W konkursie tym liczy się suma punktów zdobytych przez całą drużynę, i tak po sprawdzeniu testów okazało się, że drużyny z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG nr 2 w Bogacicy uzyskały identyczną sumę punktów, drużyna PG nr 1 w Prudniku była natomiast tuż za nimi. Decydujące okazało się rozpoznawanie gatunków. Po podliczeniu punktów wyniki były następujące:

I miejsce: drużyna z PG nr 2 w Bogacicy

II miejsce: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich

III miejsce: drużyna z PG nr 1 w Prudniku

Gdy uczniowie wrócili z wystawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Janowi Słowik Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turawa za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników. Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy będzie reprezentować ZOPK w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 20 maja br w „Nadwarciańskim Grodzie” w Załęczu Wielkim. Dla drużyny z tej szkoły pod opieką pana Piotra Noculaka nie jest to pierwszy udział w ogólnopolskim finale i mamy nadzieję, że dotychczasowy najlepszy wynik czyli II miejsce w V edycji konkursu zostanie poprawiony, czego serdecznie życzymy w imieniu całego ZOPK!

czwartek, 14 luty 2008 20:15

Zaproszenie na konferencję

Z okazji XX-lecia Parków Krajobrazowych: "Góra Św. Anny" i "Góry Opawskie" Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję:

Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykladzie Opolskich Parków Krajobrazowych

Konferencja odbędzie się w Górze Św. Anny, w Domu Pielgrzyma przy alei Jana Pawła II 2, w dniach 03-05 września 2008 roku.
Tematyczne referaty wygłoszą specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony krajobrazu oraz przedstawiciele instytucji zarządzających i upowszechniających formy ochrony przyrody i krajobrazu. Przewidujemy możliwość zgłaszania referatów i wystąpień w porozumieniu z organizatorami konferencji. Koszt konferencji wyniesie około 350zł (obejmuje – noclegi, wyżywienie, udział w biesiadzie regionalnej i w wyjeździe studyjnym oraz materiały promocyjne i pokonferencyjne. W związku z ograniczoną liczba miejsc prosimy o dokonywanie zgłoszeń do dnia 31 marca 2008 roku .

POBIERZ KARTĘ UCZESTNICTWA

PROGRAM KONFERENCJ


Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” - Nr ogłoszenia w UZP 21112-2008
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.
Na wykonawcę zadania wybrano:
Nazwa firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Adres: ul. E. Ciołka 13, 01445 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena - 110.000 zł brutto - 100,00 pkt
Pozostali oferenci:
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków
cena brutto za wykonanie opracowania: 147.000 zł - 74,83 pky

Dyrektor Zespołu Opolskich

Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

czwartek, 31 styczeń 2008 20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, województwo opolskie, tel./fax 0-77 439-75-48, www.gsa.zopk.pl

Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” obejmującego powierzchnię 5.051 ha.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2008 r., w tym:
- Etap I do 31.07.2008 r.
- Etap II do 15.09.2008 r.
- Etap III do 30.11.2008 r.

Protokół z przebiegu III etapu konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 

W dniu 8 stycznia 2008 roku w Domu Pielgrzyma odbył się etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Do tego etapu przystąpiły czteroosobowe drużyny finalistów etapu gminnego z gimnazjów leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Do finału zakwalifikowali się uczniowie:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka w Leśnicy

1. Kornelia Koppa
2. Sandra Przepiórkowska
3. Piotr Sotor
4. Kamil Adamaszek Opiekun: Katarzyna Lipiec 

piątek, 21 grudzień 2007 19:46

Ciekawe publikacje

Nowe publikacje w Parku
W pażdzierniku ukazały się dwie nowe pozycje książkowe : "Zanim Góra Św. Anny wynurzyła się z morza. Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sankturaium św. Anny" oraz "Na ścieżce wokół Góry Św. Anny" - zachęcamy do przeglądnięcia. Obie pozycje dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem (www.swanna.pl/sankt_materialy.htm)

piątek, 21 grudzień 2007 19:44

Zawiadomienie - Plan ochrony

Góra św. Anny, dnia 18 grudnia 2007r.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz § 3 i § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

piątek, 30 listopad 2007 19:43

Historia Kamieniołómów

Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.
 
Eksploatacja annogórskich kamieniołomów

    Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.Najstarszy kamieniołom wapienia i bazaltu na Górze Św. Anny pochodzi z 1830 roku. W okolicach dzisiejszej kaplicy św. Rafała w Grocie Lurdzkiej Tomasz Spruch otworzył w 1849 r kamieniołom bazaltu. Niedaleko bazalt eksploatowali bracia Goedecke, właściciele od 1864 Żyrowej. W 1867 r następny kamieniołom bazaltu i wapienia założył Gliński, w 1876r. rodzina Mulków. Franciszkanie prowadzili spór z właścicielami kamieniołomów, których dalsza eksploatacja zagrażała klasztorowi. Po przymusowym opuszczeniu franciszkanów w 1875 roku klasztoru zarządcą na Górze Św. Anny został radca regencyjny von Schuckmann, który nie podjął żadnych działań, a wręcz odwrotnie, zezwolił nawet na założenie kamieniołomu w ogrodach klasztornych. W 1899 r. udało się zakonnikom odkupić kamieniołom, które działały w najbliższym sąsiedztwie. Produkcja wapiennicza na skalę przemysłową rozwinęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Piec szybowy zachował się w Krowioku, w sąsiedztwie amfiteatru w Górze Św. Anny. Kamień, który tu wydobywano wypalano na miejscu i w postaci wapna sprzedawano. Część kamienia dowożono kolejką do Zdzieszowic.
Dzięki odsłonięciom powstałym wskutek wspomnianej eksploatacji wapieni i bazaltów Góra Św. Anny była wielokrotnie obiektem badań geologicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do objęcia ochroną pomnikową w latach 20-tych ubiegłego wieku stożka tufu wulkanicznego. W 1957 r orzeczeniem PWRN układ skał ze stożkiem tufu wulkanicznego ponownie objęto ochroną pomnikową. W 1971 r zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzony został w części dawnego kamieniołomu bazaltu i wapienia rezerwat geologiczny.
Rezerwat „ Góra Św. Anny” został utworzony w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili i zjawisk geologicznych.
Od 2005 r. trwają prace zmierzające do objęcia ochronqa rezerwatowa całego kamieniołomu. Od poł. XII w. wypalanie kamienia wapiennego łączono z wypalaniem cegły w piecach eksploatowanych okresowo – kilka razy w roku. Używany powszechnie w technice termin wypalanie wapna określa proces, którego celem jest dokonanie rozkładu węglanu wapnia pod wpływem wysokiej temperatury na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Na początku XVIII w. uruchamiano pierwsze palarnie wapna.
środa, 12 wrzesień 2007 19:41

Wizyta Speleoklubu Wrocław

27.12.2005 w Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny" odbyła się wizyta Wrocławskiej Grupy Speleologicznej. Celem wyjazdu było poszukiwanie jaskiń w annogórskim krasie.

środa, 12 wrzesień 2007 19:31

Powstał film o parkach krajobrazowych

Film powstał dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz wielu innym sponsorom.

Realizatorami produkcji byli: Stanisław Racławicki i Tadeusz Horoszkiewicz współpracujący z firmą producencką "Studio Bajer". Materiał filmowy został umieszczony na dwóch płytach DVD a także na kasetach VHS. Opiekę merytoryczną podczas powstawania filmu zapewniali pracownicy parków krajobrazowych. Całkowity czas trwania filmów to 66 minut. Oglądając filmy możemy zapoznać się z walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi trzech parków krajobrazowych Opolszczyzny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by