Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” - Nr ogłoszenia w UZP 21112-2008
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.
Na wykonawcę zadania wybrano:
Nazwa firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Adres: ul. E. Ciołka 13, 01445 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena - 110.000 zł brutto - 100,00 pkt
Pozostali oferenci:
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków
cena brutto za wykonanie opracowania: 147.000 zł - 74,83 pky

Dyrektor Zespołu Opolskich

Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

czwartek, 31 styczeń 2008 20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, województwo opolskie, tel./fax 0-77 439-75-48, www.gsa.zopk.pl

Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” obejmującego powierzchnię 5.051 ha.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2008 r., w tym:
- Etap I do 31.07.2008 r.
- Etap II do 15.09.2008 r.
- Etap III do 30.11.2008 r.

Protokół z przebiegu III etapu konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 

W dniu 8 stycznia 2008 roku w Domu Pielgrzyma odbył się etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Do tego etapu przystąpiły czteroosobowe drużyny finalistów etapu gminnego z gimnazjów leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Do finału zakwalifikowali się uczniowie:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka w Leśnicy

1. Kornelia Koppa
2. Sandra Przepiórkowska
3. Piotr Sotor
4. Kamil Adamaszek Opiekun: Katarzyna Lipiec 

piątek, 21 grudzień 2007 19:46

Ciekawe publikacje

Nowe publikacje w Parku
W pażdzierniku ukazały się dwie nowe pozycje książkowe : "Zanim Góra Św. Anny wynurzyła się z morza. Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sankturaium św. Anny" oraz "Na ścieżce wokół Góry Św. Anny" - zachęcamy do przeglądnięcia. Obie pozycje dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem (www.swanna.pl/sankt_materialy.htm)

piątek, 21 grudzień 2007 19:44

Zawiadomienie - Plan ochrony

Góra św. Anny, dnia 18 grudnia 2007r.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz § 3 i § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

piątek, 30 listopad 2007 19:43

Historia Kamieniołómów

Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.
 
Eksploatacja annogórskich kamieniołomów

    Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.Najstarszy kamieniołom wapienia i bazaltu na Górze Św. Anny pochodzi z 1830 roku. W okolicach dzisiejszej kaplicy św. Rafała w Grocie Lurdzkiej Tomasz Spruch otworzył w 1849 r kamieniołom bazaltu. Niedaleko bazalt eksploatowali bracia Goedecke, właściciele od 1864 Żyrowej. W 1867 r następny kamieniołom bazaltu i wapienia założył Gliński, w 1876r. rodzina Mulków. Franciszkanie prowadzili spór z właścicielami kamieniołomów, których dalsza eksploatacja zagrażała klasztorowi. Po przymusowym opuszczeniu franciszkanów w 1875 roku klasztoru zarządcą na Górze Św. Anny został radca regencyjny von Schuckmann, który nie podjął żadnych działań, a wręcz odwrotnie, zezwolił nawet na założenie kamieniołomu w ogrodach klasztornych. W 1899 r. udało się zakonnikom odkupić kamieniołom, które działały w najbliższym sąsiedztwie. Produkcja wapiennicza na skalę przemysłową rozwinęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Piec szybowy zachował się w Krowioku, w sąsiedztwie amfiteatru w Górze Św. Anny. Kamień, który tu wydobywano wypalano na miejscu i w postaci wapna sprzedawano. Część kamienia dowożono kolejką do Zdzieszowic.
Dzięki odsłonięciom powstałym wskutek wspomnianej eksploatacji wapieni i bazaltów Góra Św. Anny była wielokrotnie obiektem badań geologicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do objęcia ochroną pomnikową w latach 20-tych ubiegłego wieku stożka tufu wulkanicznego. W 1957 r orzeczeniem PWRN układ skał ze stożkiem tufu wulkanicznego ponownie objęto ochroną pomnikową. W 1971 r zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzony został w części dawnego kamieniołomu bazaltu i wapienia rezerwat geologiczny.
Rezerwat „ Góra Św. Anny” został utworzony w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili i zjawisk geologicznych.
Od 2005 r. trwają prace zmierzające do objęcia ochronqa rezerwatowa całego kamieniołomu. Od poł. XII w. wypalanie kamienia wapiennego łączono z wypalaniem cegły w piecach eksploatowanych okresowo – kilka razy w roku. Używany powszechnie w technice termin wypalanie wapna określa proces, którego celem jest dokonanie rozkładu węglanu wapnia pod wpływem wysokiej temperatury na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Na początku XVIII w. uruchamiano pierwsze palarnie wapna.
środa, 12 wrzesień 2007 19:41

Wizyta Speleoklubu Wrocław

27.12.2005 w Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny" odbyła się wizyta Wrocławskiej Grupy Speleologicznej. Celem wyjazdu było poszukiwanie jaskiń w annogórskim krasie.

środa, 12 wrzesień 2007 19:31

Powstał film o parkach krajobrazowych

Film powstał dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz wielu innym sponsorom.

Realizatorami produkcji byli: Stanisław Racławicki i Tadeusz Horoszkiewicz współpracujący z firmą producencką "Studio Bajer". Materiał filmowy został umieszczony na dwóch płytach DVD a także na kasetach VHS. Opiekę merytoryczną podczas powstawania filmu zapewniali pracownicy parków krajobrazowych. Całkowity czas trwania filmów to 66 minut. Oglądając filmy możemy zapoznać się z walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi trzech parków krajobrazowych Opolszczyzny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by