Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

czwartek, 31 styczeń 2008 20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zamawiający: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, województwo opolskie, tel./fax 0-77 439-75-48, www.gsa.zopk.pl

Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” obejmującego powierzchnię 5.051 ha.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2008 r., w tym:
- Etap I do 31.07.2008 r.
- Etap II do 15.09.2008 r.
- Etap III do 30.11.2008 r.

Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” obejmującego powierzchnię 5.051 ha znajdującego się na obszarze województwa opolskiego, w powiecie strzeleckim na terenie gmin: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd oraz w powiecie krapkowickim na terenie gmin: Zdzieszowice i Gogolin.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: strona internetowa www.gsa.zopk.pl; pod adresem: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.

Termin składania ofert: 11 lutego 2008 r. do godz. 1000.

Miejsce składania ofert: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zamówień polegających na wykonaniu przynajmniej dwóch projektów planu ochrony dla parku krajobrazowego lub narodowego.

4. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu.

5. Dokument:
a) stwierdzający prawo osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo)
b) w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia publicznego wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Pobierz
"SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"  

Dyrektor ZOPK  

Ireneusz Hebda

Czytany 2288 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 kwiecień 2015 20:20

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by