Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Rośliny

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" położony jest w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego i obejmuje zachodnią część Wyżyny Śląskiej, która wyróżnia się w krajobrazie oraz odznacza odmienną szatą roślinną w porównaniu do otaczających, płaskich obszarów Równiny Opolskiej i Kotliny Raciborskiej.
Studia geobotaniczne prowadzili na tym obszarze naukowcy z ośrodka wrocławskiego, katowickiego oraz opolskiego. Dobrze poznane, zarówno pod względem składu gatunkowego, jak i rozmieszczenia stanowisk, są następujące grupy: flora naczyniowa, brioflora oraz porosty i grzyby naporostowe. Znacznie gorsze jest rozpoznanie mykologiczne.

Występuje tutaj kilkanaście gatunków o charakterze górskim i podgórskim, w tym m.in. przetacznik górski Veronica montana, rozchodnik biały Sedum album czy parzydło leśne Aruncus sylvestris. Zanotowano ok. 450 gatunków flory naczyniowej, co stanowi ok. 1/4 flory województwa opolskiego.

Charakterystyczny rys florze Parku nadają gatunki o pochodzeniu wschodnim i południowym. Mocno nasłonecznione stoki masywu Chełmu, otwarte na nieodległą Bramę Morawską - ważny szlak migracji gatunków śródziemnomorskich i pontyjsko-pannońskich - są dogodnym miejscem osiedlania się tych gatunków. Największe zgromadzenie gatunków ciepłolubnych występuje na południowej krawędzi Ligockiej Góry Kamiennej, które chronione są od kilkudziesięciu lat w rezerwacie przyrody "Ligota Dolna". Występują tu takie gatunki jak: len austriacki Linum austriacum, ożanka pieżastosieczna Teucrinum botrys, czosnek skalny Allium montanum, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirudinaria, goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata, pięciornik wyprostowany Potentilla recta oraz szereg gatunków chwastów segetalnych o południowym zasięgu, np. kąkol polny Agrostemma githago.

Obok większości pospolitych gatunków, mieliśmy na terenie ostoi także florystycznego VIP-a (Very Important Plant). Był nim leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum. Ostatni raz notowano go na murawach Ligockiej Góry Kamiennej w latach sześćdziesiątych XX w. Obecne badania niestety nie potwierdzają jego występowania na terenie w Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Najprawdopodobniej ten zagrożony w Europie i chroniony przepisami Dyrektywy Siedliskowej gatunek, tutaj wyginął. Jednakże wśród innych gatunków chronionych występują u nas i na uwagę zasługują storczyki, których na terenie Parku zanotowano kilkanaście. Najciekawsze związane są z ekosystemami lasów bukowych: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damassonium, żłobik koralowy Corallorhiza trifida i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis.

Wśród pozostałych gatunków chronionych i rzadkich wymienić należy: lilię złotogłów Lilium martagon, paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum, kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens, orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, wykę leśną Vicia sylvatica, pierwiosnka lekarskiego Primula officinalis, goryczkę krzyżową Gentiana cruciata, miodownika melisowatego Mellitis melisophyllum, krwawnika pannońskiego Achillea pannonica, czosnka skalnego Allium montanum, dziewięćsiła bezłodygowego Carlina acaulis, przytulię okrągłolistną Galium rotundifolium.

Pełna lista aktualnie (2020 r.) chronionych roślin występujących na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" znajduje się w zakładce: Formy Ochrony - Pozostałe formy ochrony.

Roślinność Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" to przede wszystkim zbiorowiska chwastów segetalnych, lasy liściaste i mieszane, murawy i bardzo niewielkie powierzchnie zbiorowisk roślinności wodnej. Potencjalną szatę tego terenu stanowią lasy bukowe o różnych typach w zależności od rodzaju siedliska. Do najważniejszych należy żyzna buczyna niżowa Galio odorati - Fagetum, buczyna storczykowa Cephalanthero - Fagenion oraz zbiorowisko wilgotnej buczyny szczyrowej Mercurialis perennis - Fagus sylvatica występujące w wąwozach i parowach. Wśród typów siedlisk podlegających szczególnej ochronie na mocy prawa polskiego jak również Dyrektywy Siedliskowej w granicach Parku występują murawy kserotermiczne z klasy Festuco - Brometea, łąki niżowe Arrhenatherion elatioris, zbiorowiska naskalne z klasy Asplenieta rupestria i inne typy biotopów.

Szata roślinna Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" odznacza się w stosunku do otaczającego terenu stosunkowo niskim udziałem gatunków i zbiorowisk wodnych i szuwarowych, co jest związane z podziemnym odpływem wody w skrasowiałym Garbie Chełmu.

Walory botaniczne Parku należą do wyróżniających się na tle regionu. W skali Polski są to wartości o umiarkowanej randze.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by