Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Ekosystemy

Na terenie parku występują następujące zespoły roślinne:

ZESPOŁY LEŚNE

 1. Żyzna buczyna sudecka Dentario enneaphyllidis - Fagetum
  Obejmuje drzewostan złożony głównie z buka zwyczjnego (Fagus sylvatica). Charakterystyczne cechy zbiorowiska to: słabo wykształcony podszyt i bujne runo z gatunkami: szczyr trwały (Mercurialis perennis), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea), lilia złotogłów (Lilium martagon), czerniec gronkowy (Actaea spicata), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum) i bardzo rzadko występujący charakterystyczny gatunek - żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos).
 2. Kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae - Fagetum
  Drzewostan wyłącznie bukowy, pozbawiony podszytu, z runem raczej ubogim. Gatunki charakterystyczne to: konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), przytulia wonna (Galium odoratum).
 3. Żyzna buczyna niżowa Galio odorati - Fagetum
  W drzewostanie dominuje buk z niewielką domieszką innych gatunków, runo stosunkowo bogate z charakterystycznymi gatunkami: żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), przytulia wonna (Galium odoratum).
 4. Grąd subkontynentalny Tilio - Carpinetum
  Obejmuje drzewostan grabowo - lipowy z udziałem w runie wilczomlecza słodkiego (Euphoriba dulcis), groszku wiosennego (Lathyrus vernus) i czyśćca leśnego (Stachys silvatica). Płaty grądowe w formie silnie zdegradowanej występują w Czarnocinie oraz na północny wschód od Leśnicy.
 5. Łęg jesionowo-olszowy Circaeo - Alnetum
  Występuje na niewielkich fragmentach, głównie nad podmokłych terenach w Jasionej. Jest to obszar źródliskowy.

ZESPOŁY ZAROŚLOWE

 1. Zarośla ligustru pospolitego i śliwy tarniny Ligustro - Prunetum
  Występuje w rezerwacie "Ligota Dolna" oraz w okolicach Oleszki i Czarnocina.
 2. Zespół bzu hebdu Sambuctum ebuli
  Występuje w okolicach rezerwatu „Ligota Dolna”, w Górze św. Anny, na skraju lasu i dróg leśnych.
 3. Zespół podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego Aegopodio - Petasitetum hybridi
  Niewielkie płaty lepiężnika różowego występują w rezerwacie Lesisko” oraz wzdłuż cieku Łącka Woda.
 4. Zespół kanianki pospolitej i kieliszka zaroślowego Cuscuto - Convolvuletum sepium
  Występuje wzdłuż dolin potoków stałych i okresowych.
 5. Zespół wyki leśnej i zaroślowej Vicietum silvatico - dumetorum
  Występuje przy drogach leśnych między Ligotą Dolną a Oleszką.

ZESPOŁY ŁĄKOWE

 1. Łąka trzęślicowa Molinietum medioeropaeum
  Są to zubożałe łąki trzęślicowe, bez gatunków charakterystycznych. Znajdują się w dolinach Łąckiej Wody w Czarnocinie oraz cieków w okolicach Kalinowa, Jasionej i Leśnicy.
 2. Zespół kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy sinej Koelerio - Festucetum sulcatae
  Płaty z dominującą kostrzewą bruzdkowaną, występują w rezerwacie "Ligota Dolna" oraz w nieczynnych kamieniołomach.
 3. Zbiorowisko czosnku skalnego i rozchodnika białego Allium montanum - Sedum album
  Występuje tylko na wychodniach wapieni w rezerwacie „Ligota Dolna".
 4. Zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej Adonido - Brachypodietum pinnati
  Występuje on w rezerwacie „Ligota Dolna” oraz na terenie suchych nieużytków w parku i w jego otulinie. Jest to zespół bogaty w roślinność dwuliścienną: szałwię właściwą (Salvia pratensis), przytulinę właściwą (Galium verum), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), poziomkę twardawę (Fragaria viridis), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxinum hirundinaria).

ZESPOŁY WODNE

 1. Zespół rzęsy drobnej i pływacza zwyczajnego Lemno - Uticularietum vulgaris
  Jest to postać zubożała bez pływacza w zbiornikach wodnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by